Unntak fra krav om fysisk møte i selskapsorganer

Oppdatert 27.5 (forskrifter etter koronaloven erstattet av egen midlertidig lov): Det er åpnet for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre selskapsorganer kan skje uten fysiske møter.

Aksjeselskaper, ANS, stiftelser, mv.

Forskrifter i medhold av koronaloven om unntak fra krav om fysiske møter i selskapsorganer ble fastsatt i statsråd 27. mars. Disse forskriftene er fra 26. mai erstattet av en egen midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen.

Loven gjelder for for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, finansforetak, samvirkeforetak, ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, stiftelser og europeiske selskaper regulert av SE-loven.

Loven presiserer at møtekravene i selskapslovgivningen kan oppfylles ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Det inkluderer digitale møteapplikasjoner, videokonferanse eller telefonmøter. Styret kan i tillegg behandlet saker skriftlig eller på annen måte, så sant behandlingsmåten er betryggende. Det er ikke åpnet særskilt for at generalforsamling kan gjennomføres med skriftlig saksbehandling, men det er antakelig ikke utelukket. Forutsetningen er reell deltakelse og en samlet behandling av sakene så langt det er mulig.

Styrets leder kan alene beslutte at styremøter skal avholdes uten fysisk møte. Styret kan beslutte at generalforsamling skal avholdes uten fysisk møte dersom dette anses nødvendig for å få gjennomført generalforsamlingen.

Retten for det enkelte styremedlem og daglig leder til å kreve møtebehandling, suspenderes. I tillegg skal det enkelte styremedlem kunne kreve å delta per telefon eller video eller annen betryggende måte. Styret skal også sørge for at revisor, daglig leder og andre som har rett eller plikt til å delta, kan delta på generalforsamlingen uten å være fysisk til stede.

Gjeldende regelverk åpner på en rekke områder allerede for å gjennomføre møter på andre måter enn ved fysisk deltakelse. Se artikkel fra Nærings- og fiskeridepartementet 18. mars. og Revisorforeningens artikkel om behandling av årsregnskapet i video- eller telefonmøte.

Eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag

Det er gitt tilsvarende midlertidig forskrift om møter i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag. Denne forskriften ble opphevet 27. mai sammen med koronaloven. Kommunaldepartementet har hatt på høring et forslag om lovregler som blant annet vil åpne for å avholde styremøter og generalforsamling/årsmøte uten fysisk møte. Per 27. mai er lovsaken fortsatt til behandling i departementet.

Kilde: www.revisorforeningen.no

Abonner på nyhetsbrev