Slik kan arbeidsgiver dekke trening uten at du må skatte av det

Får du rimeligere medlemsavgift på treningssentre på grunn av at du er ansatt der du er? Dette kan være skattepliktig for deg, men det fins heldigvis unntak.

Enhver fordel vunnet ved arbeid er i utgangspunktet skattepliktig, men her fins det som alltid noen unntak. Når det gjelder trening så er det flere muligheter for at dette kan være skattefritt for deg som ansatt.

Mange arbeidsgivere ønsker at sine ansatte skal være fysisk aktiv og holde seg i form, blant annet for å redusere risikoen for fravær i forbindelse med sykdom og skader. De oppfordrer, og legger derfor til rette for, at de ansatte får mulighet til å trene.

Rimeligere treningsavgift for de ansatte

Mange er av den oppfatning at dersom de har avtale om rimeligere treningsavgift på treningssentre så er dette skattepliktig, men det er ikke nødvendigvis tilfelle.

Det er ikke uvanlig at enkelte bedrifter inngår avtaler med treningssentre om at deres ansatte får trene på senteret til rabattert pris. I utgangspunktet så er jo det en fordel de ansatte oppnår ved å jobbe hos akkurat den arbeidsgiveren, og vil dermed være en privat fordel som er skattepliktig. Dette vil imidlertid kunne være skattefritt dersom rabatten som gis ikke går ut over det andre kunder kan oppnå ved tilsvarende ordninger. Vanlige bedriftsavtaler med treningssentre er typiske eksempler på slike rabattordninger som er skattefrie. I de tilfeller er arbeidsgiver kun en formidler av rabattordningen. Så lenge arbeidsgiver ikke betaler noe, eller yter noe tilbake til treningssenteret for å oppnå rabatten for sine ansatte, regnes den ikke som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid.

Er det imidlertid andre avtaler der arbeidsgiver på en eller annen måte yter noe tilbake og har en forretningsmessig forbindelse med treningssentret, vil imidlertid rabatten som de ansatte får, være en skattepliktig fordel som arbeidsgiver har ansvar for å innrapportere, trekke forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av.

Trening for å forebyggende skader

For yrkesgrupper som har spesielt belastende arbeidsoppgaver, vil trening dekket av arbeidsgiver også kunne være skattefritt. Det er nemlig gjort unntak fra skatteplikten på trening for yrkesgrupper som har spesielt belastende arbeidsoppgaver, når treningen på et profesjonelt grunnlag har til hensikt å forebygge skader, sykdom eller belastningslidelser som den aktuelle yrkesgruppen er spesielt utsatt for. Forutsetningen er at treningsordningen gjennomføres i samarbeid med fysioterapeuter eller lignende, og at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget. Videre er det en forutsetning at treningsordningen ikke omfatter mer eller flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdom hos den ansatte. Det er ikke et krav at denne treningen må foregå i fellesskap, men et vanlig medlemskap på et treningssenter vil likevel ikke oppfylle dette kravet i forhold til skattefritaket.

Trening som velferdstiltak – fellestreninger

Dekning av kostnader til trening kan også være skattefritt dersom treningen anses som et rimelig velferdstiltak. I dette ligger at tiltaket har som hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. For at man skal være omfattet av skattefritaket er det videre krav om at alle eller en betydelig gruppe ansatte har reell mulighet til å benytte seg av tiltaket, og at treningen foregår i fellesskap.

Mange bedrifter har eget bedriftsidrettslag, og har kanskje faste ukentlige treninger i fotball, innebandy eller lignende. Arbeidsgivers dekning av kostnader for bedriftsidrettslaget regnes normalt som skattefritt velferdstiltak, og utløser derfor ikke skatteplikt for de ansatte.

Dersom fellestreninger finner sted på et treningssenter, og arbeidsgiver eller bedriftsidrettslaget arrangerer egne gruppetimer for sine ansatte, vil dette også kunne være skattefritt. Men dersom de ansatte i tillegg til slik fellestrening kan benytte seg av treningssenterets tilbud privat, og arbeidsgiver dekker hele eller deler av medlemskapet, vil dekningen i sin helhet likevel utløse skatteplikt for de ansatte. Det hjelper altså ikke at arbeidsgiver har en avtale med treningssenteret om egne timer for sine ansatte så lenge de ansatte får et medlemskap som de kan benytte seg av også utenom disse fellestimene. Dette gjelder selv om alle de ansatte får tilbud om medlemskap.

Treningsrom på jobb

En annen måte å oppfordre ansatte til å holde seg i form som i tillegg er skattefri, er dersom arbeidsgiver har eget treningsrom i egne lokaler på jobb. I slike tilfeller vil de ansatte kunne benytte seg av dette treningsrommet uten at det utløser skatteplikt, selv om de ansatte trener hver for seg og ikke nødvendigvis sammen.

Arbeidsgiver betaler medlemskap på treningssenter

Dersom arbeidsgiver dekker hele eller deler av treningsavgiften for en ansatt, stiller det seg som sagt annerledes. I slike tilfeller blir selve dekningen, det arbeidsgiver faktisk betaler, skattepliktig for de ansatte. En arbeidsgiver som for eksempel betaler 50 prosent av treningsavgiften for sine ansatte, må dermed innrapportere, trekke forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av denne dekningen.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev