Slik blir trolig de nye reglene for foreldrepermisjon og foreldrepenger

Regjeringen vil øke mødre- og fedrekvoten fra 1. juli 2018.

Stortinget skal behandle forslaget 6. juni, og et vedtak betyr at mødre- og fedrekvoten økes fra 10 til 15 uker. Det vil samtidig medføre at fellesperioden blir tilsvarende 10 uker kortere, og at denne perioden foreldrene kan dele blir 16 eller 26 uker, avhengig av om de velger dekningsgrad med 100 eller 80 prosent.

Ekstra uker til flerfødende

I tillegg er det foreslått å gi tvillingforeldre 17 uker ekstra med foreldrepenger, og å gi foreldre som får tre eller flere barn i samme fødsel dobbel stønadsperiode med foreldrepenger, altså 46 uker ekstra, slik at begge foreldrene kan være hjemme det første året dersom de ønsker det. Ved 80 prosent dekningsgrad blir de ekstra ukene henholdsvis 21 og 56.

Vedtaket gis virkning for fødsler og omsorgsovertakelser som skjer fra og med 1. juli 2018 og senere.

Nedenfor finner du reglene for foreldrepermisjon og foreldrepenger slik de er i dag.

Foreldrepermisjon – retten til fri

Foreldrepermisjon er retten til fri i forbindelse med fødsel og adopsjon. Arbeidsmiljøloven gir alle arbeidstakere som får barn, rett til foreldrepermisjon.

Omsorgspermisjon (2 uker)

Alle fedre har rett til 2 ukers permisjon for å bistå moren i forbindelse med fødselen, også kalt omsorgspermisjon. Denne permisjonen skal tas ut i perioden mellom 2 uker før fødsel til 2 uker etter at mor har kommet hjem med barnet. Retten til omsorgspermisjon ved fødsel gjelder bare dersom faren bor sammen med moren til barnet. Far har imidlertid ikke rett på lønn i disse 2 ukene, såfremt det ikke er fastsatt i tariffavtale eller i arbeidsavtalen. Omsorgspermisjonen kommer i tillegg til fedrekvoten og avtales med arbeidsgiver, ikke NAV.

Adoptivforeldre og fosterforeldre har tilsvarende rett til 2 ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas.

Fødselspermisjon (6 uker)

Etter fødselen skal mor ha permisjon de 6 første ukene, såfremt det ikke dokumenteres med legeattest at det er bedre for henne å være i arbeid. Dette kan eksempelvis være tilfelle dersom barnet ikke er levedyktig, blir adoptert bort eller blir behandlet i kuvøse.

Mor har plikt til å ta permisjon i de første 6 ukene etter fødsel uavhengig av om hun har rett til foreldrepenger.

Foreldrepermisjon (12 + 12 måneder)

Foreldrene har rett til permisjon ved fødsel i tilsammen 12 måneder. Inkludert i disse 12 månedene er frivillig svangerskapspermisjon i inntil 12 uker før fødselen og obligatorisk fødselspermisjon for mor 6 uker etter fødselen. Foreldrene har uansett rett til permisjon så lenge det ytes foreldrepenger fra NAV.

I tillegg har hver av foreldrene rett til å utvide permisjonen i ytterligere 12 måneder etter utløpet av foreldrepengeperioden. Slik utvidet permisjon må imidlertid tas ut umiddelbart etter foreldrepengeperioden og gjelder bare ved 100 prosent permisjon.

Foreldrepenger – retten til inntekt fra NAV ved foreldrepermisjon

Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon.

Hvem kan få foreldrepenger?

Opptjeningstid

For å ha krav på foreldrepenger, må du ha vært yrkesaktiv og hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før foreldrepengeperioden starter. Likestilt med arbeid er perioder hvor du har mottatt sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleie- og opplæringspenger, dagpenger under arbeidsløshet, arbeidsavklaringspenger eller omsorgsstønad.

Også lønn fra arbeidsgiver under videre- eller etterutdanning, ventelønn, avtjening av militær- eller siviltjeneste eller obligatorisk siviltjeneste og etterlønn fra arbeidsgiver er likestilt med yrkesaktivitet når det gjelder opptjening for retten til foreldrepenger.

Minsteinntekt

I tillegg må årsinntekten din være minimum 50% av folketrygdens grunnbeløp (pr. 01.05.2017, kr. 46.817).

Hvor lenge kan man få foreldrepenger?

Dekningsgrad

Når du søker om foreldrepenger kan du velge mellom 100% eller 80% lønnsdekning. Hvor lenge du kan motta foreldrepenger kommer an på valgt dekningsgrad. Det er viktig å merke seg at dersom mor velger 80% dekningsgrad, vil dette også gjelde for far når han skal ta ut sin del av permisjonen, da dekningsgraden ikke kan forandres underveis i foreldrepermisjonen.

Ved 100% dekningsgrad har man rett til foreldrepenger i maksimalt 49 uker, mens man ved å velge 80% dekningsgrad, har rett til maksimalt 59 uker med foreldrepenger.

Stønadsperioden

Fødsel

Mor må starte foreldrepengeperioden senest 3 uker før termindato, men hun kan starte uttaket av foreldrepenger inntil 12 uker før terminen dersom hun ønsker det. Det betyr at det maksimalt gis foreldrepenger i 46 (56) uker etter fødselen. Velger mor å ta ut foreldrepenger i perioden mellom 12 uker og 3 uker før fødsel, blir perioden med foreldrepenger tilsvarende kortere.

Flerbarnsfødsel

Ved flerbarnsfødsel forlenges perioden med 5 (7) uker for hvert barn ut over ett. Disse ekstraukene kan tas ut som en forlengelse av foreldrepengeperioden eller slik at foreldrene i disse ukene mottar foreldrepenger samtidig.

Adopsjon

Når det gjelder adopsjon, kan perioden med foreldrepenger tidligst starte når foreldrene overtar omsorgen. Det vil si at stønadsperioden med foreldrepenger ved adopsjon er 46 uker (56). Dersom man adopterer flere barn samtidig, forlenges stønadsperioden med foreldrepenger med inntil 5 uker (7). Disse ekstraukene kan tas ut som en forlengelse av stønadsperioden, eller slik at foreldrene i de ukene mottar foreldrepenger samtidig.

Hvordan fordeles foreldrepengeperioden mellom foreldrene?

Når både mor og far har opptjent seg retten til foreldrepenger, deles foreldrepengeperioden i 3 deler. En mødrekvote forbeholdt mor, en fedrekvote forbeholdt far, og en fellesperiode som foreldrene kan dele fritt mellom seg.

Mødrekvote

Dersom begge foreldrene har opparbeidet seg rett til foreldrepenger, er 10 uker av foreldrepengeperioden forbeholdt mor. Det betyr at dersom mor ikke benytter seg av sine 10 uker med mødrekvote, mister foreldrene den foreldrepengeperioden som hun ikke har avviklet.

Mor må starte sin foreldrepermisjon senest 3 uker før fødsel. Disse ukene regnes ikke som en del av mødrekvoten på 10 uker.

De første 6 ukene etter fødsel er forbeholdt mor. Disse ukene regnes imidlertid som en del av mødrekvoten på 10 uker.

Fedrekvote

Det samme gjelder for far; 10 uker av stønadsperioden er forbeholdt far, forutsatt at han har vært yrkesaktiv i minst 6 av de siste 10 månedene på det tidspunktet han skal ta ut fedrekvoten. Dersom far helt eller delvis unnlater å benytte seg av fedrekvoten, mister foreldrene tilsvarende periode med foreldrepenger.

Dersom far ikke har opparbeidet seg rett til foreldrepenger, og dermed ikke har krav på fedrekvote, overføres fedrekvoteukene til mor slik at mor får rett til hele stønadsperioden alene. Det samme gjelder dersom mor er alene med omsorgen for barnet.

Medmor har de samme rettighetene som far.

Fellesperiode

Fellesperioden er det som er igjen av foreldrepengeperioden etter at mødrekvoten og fedrekvoten er fordelt. Denne perioden kan foreldrene fritt fordele mellom seg etter eget ønske. Når far skal ha foreldrepenger i fellesperioden, er det imidlertid et krav at mor er i aktivitet, det vil si at hun enten må være i arbeid, under utdanning, eller på grunn av sykdom være helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet, eller være innlagt i helseinstitusjon.

Fellesperioden med foreldrepenger utgjør maksimalt 26 uker ved 100% dekningsgrad og 36 uker ved 80% dekningsgrad.

Deknings-grad Før fødsel Etter fødsel Mødre-kvote Fedre-kvote Fri fordeling Maksimal stønadsperiode
100% 3 uker* 6 uker** 10 uker 10 uker 26 uker 49 uker
80% 3 uker* 6 uker** 10 uker 10 uker 36 uker 59 uker

*Forbeholdt mor. Inngår ikke i mødrekvoten.

**Forbeholdt mor. Inngår i mødrekvoten.

Hvor mye foreldrepenger får jeg?

Utgangspunktet er at foreldrepenger beregnes ut fra den inntekten du har når du starter perioden med foreldrepenger, altså den inntekten du vanligvis har.  Alternativt legges gjennomsnittlig inntekt de tre siste årene til grunn for beregningen av foreldrepengene dersom det viser seg å være mer representativt for inntekten din.

Det ytes uansett ikke foreldrepenger fra NAV for den delen av inntekten som overstiger 6G.

Foreldrepenger utbetales for 5 dager i uka og gis med 100% av beregningsgrunnlaget.

Hvordan søke om foreldrepenger?

For å få foreldrepenger, må du fremsette søknad til NAV enten det gjelder mødrekvote, fedrekvote eller fellesperioden.

Ta kontakt med NAV eller se nav.no for nærmere opplysninger om dette.

Hva hvis jeg ikke har opptjent meg rett til foreldrepenger?

Hvis du ikke har opparbeidet deg rett til foreldrepenger, kan du ha rett til engangsstønad, det vil si et engangsbeløp som utbetales i forbindelse med fødselen (adopsjonen). Du kan også velge engangsstønad istedenfor foreldrepenger. (Engangsstønad pr. 01.01.2018: kr. 63.140).

Det kan være verdt å merke seg at dersom mor velger å ta ut engangsstønad, vil ikke far ha rett til fedrekvote.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev