Skattefunn: Dette er de nye endringene

Regjeringen foreslår at det stilles strengere krav til dokumentasjon av kostnader som inngår i Skattefunn-prosjektet.

Foreslåtte endringer i Skattefunn med virkning fra og med inntektsåret 2020 begrunnes med at ordningen blir forenklet, og dermed gunstigere for næringslivet og kontrollmyndighetene. Skattefunn er en skattefradragsordning som skal stimulere til økt forskning og utvikling (FoU) i næringslivet. Følgende endringene er foreslått:

 • Lik fradragsprosent uavhengig av bedriftsstørrelse – 19 prosent. I dag har de minste foretakene 20 prosent, mens de større har 18 prosent
 • Maksimalt fradragsgrunnlag på 25 millioner kroner per skattepliktig
 • Maksimal timesats ved egenutviklet FoU økes fra dagens kr 600 til kr 700 per time
 • Maksimal timesats ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående økes tilsvarende
 • Geografisk begrensning av fradragsretten. Fradragsretten begrenses til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og fra andre land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med. Dette for å forebygge misbruk
 • Timelister skal signeres løpende både av den ansatte som har utført arbeide og prosjektansvarlige
 • Den som krever Skattefunn-fradrag plikter å vedlegge nærstående underleverandørers prosjektregnskap

Dokumentasjonskrav

Det fremgår av høringsnotatet at formålet med innføring av nye dokumentasjonskrav er for å bidra til forebygging og avdekking av misbruk av Skattefunn-ordningen. Det er heller ikke urimelig at selskap som påberoper seg et ekstra skattefradrag må kunne dokumentere berettigelsen til dette fradraget. De nye kravene til dokumentasjon vil også kunne gi revisor og Skatteetaten bedre forutsetninger for å vurdere om viderefakturerte kostnader og timelister er relevante for prosjektet.

Krav til signering av timelister

Regjeringen foreslår at det innføres krav til signering av timelister løpende gjennom året, både av FoU-ansatte og selskapets prosjektansvarlig. Forslaget kan ses i sammenheng med det gjeldende kravet til løpende føring av prosjektregnskapet gjennom året. Dette kravet vil høyne kvaliteten på rapporteringen og forenkle revisors kontroll.

Krav om å fremlegge prosjektregnskap fra nærstående underleverandør

Dagens ordning innebærer at bedriften må i tillegg til bedriftens regnskap, utarbeide et eget prosjektregnskap tilknyttet det enkelte FoU-prosjektet for å få krav på Skattefunn. Som del av dokumentasjonskravet foreslår regjeringen at den som krever Skattefunn-fradrag plikter også å vedlegge nærstående underleverandørers prosjektregnskap. Vurderingen av om partene er nærstående skal være tilsvarende vurderingen i skatteloven § 6-41. Kravet er begrenset til bruk av arbeidstimer eller tjenester tilknyttet underleverandørers «forskning og utvikling». Det vil si bruk av arbeidstimer eller tjenester til å bearbeide eller tilpasse materialer som anskaffes.

Oppsummering

Flere av de foreslåtte endringene vil ha økonomiske konsekvenser. Dette gjelder blant annet reduksjon av fradragsgrunnlag, lik fradragsprosent for store foretak og SMBer og endringer i maksimal timesats. Oppsummert strammes kravene til prosjektregnskap og dokumentasjon inn. Samlet er forslagene ment å forenkle ordningen og bidra til å redusere misbruk av Skattefunn-ordningen.

Dette er Skattefunn

 • Skattefunn er en skattefradragsordning som skal stimulere til økt forskning og utvikling i næringslivet.
 • Alle bedrifter som har forsknings- og/eller utviklingsprosjekter eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke Skattefunn om godkjenning.
 • Selskap som kvalifiserer for ordningen får rett til et skattefradrag for en prosentvis andel av kostnadene til et slikt prosjekt.
 • Bedriften må være skattepliktig til Norge for å kunne søke Skattefunn.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev