Revidert nasjonalbudsjett 2020

I dag la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Dokumentene i sin helhet kan leses på nettsidene til Regjeringen

Noen av forslagene er:

Skatt

Forslag på bakgrunn av tidligere vedtak i Stortinget:

Redusert arbeidsgiveravgift mai og juni 2020

Regjeringen foreslår å redusere arbeidsavgiften med fire prosentenheter i mai og juni 2020.

I sone V, der satsen for arbeidsgiveravgift er null, legges det opp til et lønnstilskudd som svarer til fire prosent av lønnsgrunnlaget. Endringene vil anslagsvis innebære en avgiftslettelse på om lag 8,2 milliarder kroner i 2020.

Videre foreslås at forfallstidspunktet for arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020 (tredje termin) utsettes fra 15. juli til 15. oktober.

Utvidet opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper

Regjeringen foreslår å utvide opsjonsskatteordningen slik at også selskaper med inntil 25 ansatte og balansesum/driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner skal kunne benytte ordningen. Per i dag er disse grensene på 12 ansatte og 16 millioner kroner. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen.

Regjeringen foreslår at endringene gjøres varige.

Midlertidig startavskrivninger på 10 prosent for saldogruppe d

Regjeringen foreslår å innføre midlertidig startavskrivning på 10 prosent på driftsmidler i saldogruppe d (maskiner mv.), som erverves fra iverksettelsen og ut 2020. Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent.

Tiltaket innebærer statsstøtte og kan ikke settes i kraft før ESAs godkjennelse foreligger. Tiltaket gjelder i utgangspunktet for 2020, og en eventuell videreføring vil bli vurdert i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2021.

Eiendomsskatt – maksimal sats for bolig og fritidsbolig fra 2022

Regjeringen tar sikte på å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 2022, ikke fra 2021 som varslet i Prop. 1 LS (2019–2020) Skatter, avgifter og toll 2020.

Eiendomsskatt – øke minstegrensen for utskriving

Regjeringen foreslår å øke minstegrensen for utskriving av eiendomsskatt fra 50 til 300 kroner fra og med 2021.

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Regjeringen har innført en midlertidig ordning som sikrer selvstendig næringsdrivende og frilansere delvis kompensasjon for tap av inntekt.

Det er bevilget 4 700 millioner kroner til ordningen. På bakgrunn av nye anslag foreslår regjeringen å redusere bevilgningen med 1 100 millioner kroner.

Omgåelsesregelen i skatteretten – omtale

Omgåelsesregelen og forholdet til høyesterettsdommen i Rt. 2014 s. 227 («Tangen eiendom») blir omtalt i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 20.

Rederiskatteordningen – ikke egenendringsadgang mht. valg av skatteregime

Adgangen for skattepliktige til å rette feil i skattemeldingen tre år tilbake i tid omfatter ikke valg av skatteregime for selskap som oppfyller vilkårene for å skattlegges etter rederiskattereglene. Valg av skatteordning gjøres ved levering av skattemelding.

Supplerende stønad – uføre flyktninger – skatt

Fra 1. oktober 2020 kan supplerende stønad gis til uføre flyktninger under 67 år. Regjeringen foreslår at ytelsen skal skattlegges på samme måte som uføretrygd, det vil si som lønnsinntekt.

Forslag til endringer i det ordinære skatte- og avgiftsopplegget:

Betalingsutsettelser og redusert forsinkelsesrente for offentlige krav

Regjeringen foreslår regler om en ny og mer fleksibel søknadsbasert utsettelsesordning for skatt, avgift og enkelte andre offentlige krav. Ordningen vil gjelde fra 1. juli til 31. desember 2020, og innebærer også at forsinkelsesrenten settes ned fra 9,5 prosent til 6 prosent.

Havbruksskatt

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2021 foreslå å innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Provenyet anslås til om lag 500 millioner kroner. Avgiften vil innføres med virkning fra 1. januar 2021 og innbetales som en etterskuddspliktig skatt i 2022.

Fortsatt redusert elavgift for utvinning av kryptovaluta i store datasentre

Regjeringen foreslår å oppheve Stortingets vedtak om å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta i store datasentre. Vedtaket er ikke iverksatt, i påvente av nødvendig avklaring med ESA om forholdet til statsstøttereglene. Usikkerheten og mangelen på forutsigbarhet som næringen opplever nå, er uheldig. Å ha andre avgiftssatser for kraft som går til kryptoutvinning enn for kraft som går til andre aktiviteter i samme datasenter, innebærer også vanskelige avgrensninger og fører til problemer med gjennomføring og kontroll.

Det anslås på usikkert grunnlag at endringen vil gi et provenytap på om lag 10 millioner kroner i 2020.

 Tollfritak på roser fra blant annet Kenya fra 2021

Regjeringen varsler nå at det i budsjettet for 2021 vil bli foreslått tollfritak på roser fra de nest fattigste utviklingslandene (såkalte GSP+-land).

Kenya er det største leverandørlandet av roser til Norge. Landet anses i dag som et lavinntektsland i det norske tollsystemet og har dermed tollfrihet for alle varer. Som følge av økonomisk vekst vil Kenya trolig bli rangert som et såkalt GSP+-land fra 2021. Roser fra landet ville som følge av rangeringen fått en tollsats på 150 prosent i perioden april–oktober 2021, noe som kunne ha svekket Kenyas økonomi og økt prisen for norske forbrukere.

Av hensyn til likebehandling med sammenlignbare land, vil forslaget omfatte alle GSP+-land, ikke bare Kenya.

Petroleumsskatt

Regjeringen har i tillegg fremlagt en egen proposisjon med forslag til endringer i petroleumsskatten, se Prop. 113 L (2019–2020).

Les mer i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga.

Merverdiavgift

  • Finansdepartementet foreslår å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser og elektronisk nyhetsformidling til også å omfatte dybdejournalistikk.
  • Det foreslås en lovfesting av merverdiavgiftsfritaket for innenlandsk omsetning av ufortollede kjøretøy som skal brukes av ambassader og konsulater samt deres personell.
  • Det tas sikte på at begge endringene trer i kraft 1. juli 2020.

Mva-kompensasjon

  • Det foreslås at kommuners foreldelse av mva-kompensasjonsbeløp for januar og februar utsettes til 31. august 2020.

Arbeidsrett/trygd

Midlertidige ordninger forlenges

  • De som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober.
  • Permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober.

Mer penger til NAV, Arbeidstilsynet og petroleumstilsynet

  • Arbeids- og velferdsetaten får 700 millioner kroner ekstra til drift for å håndtere pågangen som følge av koronapandemien.
  • Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får til sammen 15 millioner kroner i 2020, slik at etatene kan styrke innsatsen knyttet til håndheving av reglene om innleie.

Annet

Endringer i tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

De ventede endringene i kompensasjonsordningen kommer samtidig med at det blir mulig å søke om støtte for april fra 15. mai, i en revidert forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriftsendringen vil blant annet gi reduksjon i egenandelen fra 10 000 kroner for mars måned til 5 000 kroner fra april, i tillegg til enkelte mindre justeringer. Det vil også bli presentert en egen modell for sesongbedrifter, men den blir først implementert i forbindelse med søknadsrunden for mai.

Abonner på nyhetsbrev