Regjeringen foreslår å øke arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permittering

Forslaget gjelder økning av arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permittering (arbeidsgiverperiode 1) fra 10 til 15 dager.

Arbeidsgiverperioden i starten av en permitteringsperiode, arbeidsgiverperiode 1, er ofte endret i tråd med konjunkturene. Før koronakrisen inntraff, var arbeidsgiverperiode 1 på 15 dager, mens den ble redusert til 2 dager i mars 2020. Siden 1. september 2020 har arbeidsgiverperiode 1 vært 10 dager.

Det er nå rask oppgang i norsk økonomi. Etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg markert opp siden i vår. Flere virksomheter melder om problemer med å rekruttere arbeidskraft.

Regjeringen mener det er viktig at permitteringsordningen støtter opp under nødvendige omstillinger. En arbeidsgiverperiode som ikke reflekterer at arbeidskraften har blitt en knappere ressurs vil kunne lede til at arbeidskraft bindes opp i virksomheter med lav eller ingen aktivitet, mens andre virksomheter ikke får tilgang på arbeidskraft. Økt lønnsplikt vil heve terskelen for å iverksette nye permitteringer og bedre inntektssikringen for arbeidstakere i starten av permitteringsperioden.

For mer informasjon om forslaget se Prop. 16 L (2021–2022) Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden).

Abonner på nyhetsbrev