Registrering av kredittsalg i kassasystemer

Skattedirektoratet har gitt svar på om det er tillatt etter den nye kassasystemloven å registrere kredittsalg i kassasystem, og hvordan kredittsalg i så fall skal vises i rapporter og kvitteringer.

Fra 1. januar 2017 må kassasystemer som tilbys på det norske markedet tilfredsstille kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige må ta i bruk kassasystem som tilfredsstiller det nye regelverket innen 1. januar 2019.

I forbindelse med denne overgangen har Skattedirektoratet avgitt en prinsipputtalelse om forholdet til kredittsalg som ønskes registert på kassasystemet. Uttalelsen lyder i sin helhet som følger:

«Fra 1. januar 2017 må kassasystemer som skal tilbys på det norske markedet tilfredsstille kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige må registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av slike kassasystem fra 1. januar 2019, jf. ny § 10 a i bokføringsloven. Men kontantsalg menes salg av varer og tjenester der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontanter som betalingsmiddel, jf. kassasystemlova § 2a.

Det er kun kontantsalg som kreves registrert ved bruk av kassasystem. Det er stilt spørsmål om det er tillatt at også kredittsalg registreres på kassapunktet, og hvordan kredittsalget i så fall skal vises på rapporter og kvitteringer.

REGELVERKET

Kontantsalg skal registreres ved bruk av kassasystem. I kassasystemforskrifta er det stilt detaljerte krav til X- og Z-rapport som bl.a. skal vise totalt kontantsalg og kontantsalget fordelt på hovedgrupper og betalingsmidler. Det er videre stilt krav til ulike typer kvitteringer, som f.eks. salgskvittering, returkvittering og utleveringskvittering. Kvitteringene skal fremgå oppsummert i X- og Z-rapport, spesifisert på antall og beløp.

Innholdet i salgskvittering

I kassasystemforskrifta § 2-8-4 er det vist til bokføringsforskriften § 5-3-2a for kravet til innhold i salgskvitteringen. I tillegg skal salgskvitteringen inneholde opplysninger om betalingsmiddel og ID-nummeret til kassapunktet, og ordet «Salgskvittering» skal vises øverst på kvitteringen. Hvis betalingsterminal er integrert med kassasystemet, skal salgskvitteringen også inneholde transaksjons-ID.

Bokføringsforskriften § 5-3-2a viser til de generelle kravene til salgsdokuments innhold, jf. forskriften delkapittel 5-1 for innholdet i salgskvitteringen. Ved kontantsalg skal kvitteringen også angi klokkeslettet. Ved kontantsalg fra detaljist er det som hovedregel unntak fra kravet til å angi kjøper i kvitteringen[1].

Ved kredittsalg skal salgskvitteringen alltid angi kjøper med navn og adresse eller organisasjonsnummer, jf. bokføringsforskriften § 5-1-1 første ledd nr. 2, jf. § 5-1-2 første ledd.

Utleveringskvittering

Dersom kassasystemet blir benyttet til å registrere kredittsalg som blir fakturert på et senere tidspunkt, skal det skrives en kvittering som viser hva slags varer og tjenester som er levert, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-7.

Antallet utleveringskvitteringer og beløp skal spesifiseres i X- og Z-rapport, jf. § 2-8-2 bokstav v, jf. § 2-8-3.

I Skattedirektoratets merknader til kassasystemforskrifta § 2-8-7 er det sagt at bokføringspliktige som unntaksvis har kredittsalg og som ikke fakturerer dette særskilt, kan registrere salget på vanlig måte og skrive ut en salgskvittering. Slike salg vil da komme med på X- og Z-rapportene som vanlig kontantsalg. For å forklare differanser mellom opptalt kontantbeholdning og Z-rapporten, må dagsoppgjøret vedlegges kopi av salgskvitteringen eller ha en referanse til salgskvitteringens nummer.

Dersom det regelmessig skrives ut kvitteringer for kredittsalg fra kassapunktet, skal antall og beløp spesifiseres i X- og Z-rapport, jf. § 2-8-2 annet ledd. Det samme gjelder innbetalinger og returer som gjelder kredittsalg.

Krav til å spesifisere salget i kundespesifikasjon

Kredittsalg skal spesifiseres i kundespesifikasjonen, uavhengig av om kunden er en privatperson eller næringsdrivende. Det vises til bokføringsforskriften § 3-1 første ledd nr. 3. I annet ledd er det gitt nærmere bestemmelser om når kontantsalg skal spesifiseres. Disse bestemmelsene har sammenheng med kravet til å angi kjøper i salgsdokumentet, jf. § 5-3-2a tredje ledd.

Kundespesifikasjonen skal inneholde alle transaksjoner med kunder pr. periode, dvs. både salgstransaksjoner og betalingstransaksjoner. Postene skal angis i en ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning.

Bokføringspliktige som i hovedsak i selger kontant, kan spesifisere kredittsalg ved fremleggelse av kopier av salgsdokumentasjonen ordnet pr. kunde, jf. bokføringsforskriften § 3-1 annet ledd.