Permisjoner: Slik er reglene

Arbeidstakers rett til permisjon kan følge av lov, avtale eller virksomhetens interne bestemmelser. Rett til permisjon trenger imidlertid ikke bety at arbeidstaker har rett til lønn under fraværet.

Permisjon gir gyldig grunnlag for fravær

Permisjonsrett gir gyldig grunnlag for fravær. Rett til permisjon er regulert i lov, men kan også være regulert i avtale og/eller virksomhetens interne bestemmelser.

Permisjon er et midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet som innebærer at arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter opphører så lenge permisjonen varer.

Loven har bestemmelser som gir arbeidstaker rett til permisjon

De lovfestede permisjonsbestemmelsene er, med få unntak, plassert i arbeidsmiljølovens kapittel 12.

Flere av permisjonsbestemmelsene har blitt til som et ledd i arbeidet med å tilpasse arbeidslivet til barnefamilienes situasjon.

Eksempelvis har arbeidstaker lovfestet rett til fri ved:

 • svangerskapskontroll,
 • svangerskapspermisjon,
 • omsorgspermisjon,
 • fødselspermisjon,
 • foreldrepermisjon,
 • ammefri,
 • barn- og barnepassers sykdom,
 • omsorg for og pleie av nærstående,
 • utdanningspermisjon,
 • militærtjeneste,
 • lovbestemt møteplikt i offentlige organer, og
 • religiøse høytider.

Velferdspermisjon

Det er ikke uvanlig at arbeidstaker er innvilget rett til permisjon i flere tilfeller enn de som er fastsatt i lov. Slik permisjonsrett omtales ofte som velferdspermisjon. Det karakteristiske ved en velferdspermisjon er at arbeidstaker får fri når det er en viktig eller god grunn bak ønsket om permisjon, som eksempelvis deltagelse i begravelse.

Rett til velferdspermisjon kan følge av avtale eller virksomhetens interne bestemmelser.

Rett til permisjon trenger ikke gi rett til lønn under fraværet

En arbeidstaker kan ha rett til permisjon uten å samtidig ha rett til lønn/inntektskompensasjon under fraværet. Det er ingen direkte sammenheng mellom retten til permisjon på den ene siden og retten til lønn/inntektskompensasjon under fraværet på den andre.

De fleste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven behandler ikke arbeidstakers rett til lønn eller inntektskompensasjon under fraværet.

En arbeidstaker som benytter sin rett til permisjon vil riktignok i mange tilfeller ha rett til lønn fra arbeidsgiver eller inntektskompensasjon fra NAV under fraværet, de økonomiske betingelsene under permisjon reguleres ofte av folketrygdloven.

Ugyldig fravær er brudd på arbeidsavtalen

Ugyldig fravær i arbeidstiden er brudd på arbeidsavtalen fra arbeidstakers side, som gir arbeidsgiver anledning til å reagere. Arbeidsgivers reaksjon må være forholdsmessig, det vil si tilpasset pliktbruddet.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev