Nyheter

Altinn og Difi samles i et nytt digitaliseringsdirektorat

Norge skal bli verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. For å oppnå bedre tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og en enklere hverdag for folk flest, samles nå spydspissene i det offentlige digitaliseringsarbeidet. Les mer

Brexit - konsekvenser for revisorer

Finanstilsynet har publisert informasjon om revisjonsrettslige konsekvenser av en "no-deal" brexit. Les mer

Reglene for naturalytelser endres

De nye reglene for rabatter og fribilletter har høstet mye kritikk. Nå endres reglene. Les mer

Barnehageregnskaper som strider mot barnehageloven skal ikke godkjennes

Å se etter at barnehagenes penger er brukt på den måten de skal, er en del av revisors oppdrag, mener Revisorforeningen. Les mer

Høyesterett om ansvar for avviklingsstyret

Høyesterett kom til at det var forsvarlig av avviklingsstyret å avvise et krav fra en kreditor da kravet ikke var tilstrekkelig dokumentert. Les mer

Høy tillit i norsk næringsliv

Tillitsnivået i norsk næringsliv er svært høyt. Ni av ti har tillit til sine samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Det viser Revisorforeningens tillitsundersøkelse. Les mer

Altinn åpen for innsending

Altinn er åpen for innsending av skattemeldingen (RF-1028) mv. for 2018. Les mer

Utvikling av tomt og merverdiavgift

Det må være utført arbeider med selve fundamenteringen av bygget, for at det skal være etablert en kapitalvare med tilhørende rett og plikt til justering. Les mer

Regnskapslovendringer ønskes

Revisorforeningen anmoder Finansdepartementet om å foreslå endringer i regnskapsloven utover de minimumsendringer EUs regnskapsdirektiv gjør nødvendig. Les mer

Spørsmål og svar om aksjonærlån

Skatteetaten har laget en egen «spørsmål og svar»-artikkel om skatteplikten på lån fra selskap til aksjonær. Les mer

Skjemaer for fastsetting av formues- og inntektsskatt 2018

Skattedirektoratet har publisert en oversikt over nye skjemaer og skjemaendringer. Les mer

Behov for klargjøring i ny fjellov

Revisorforeningen har avgitt høringssvar til den delen av lovforslaget som omhandler kapitalforvalting, kontroll og rapportering. Vi mener det er behov for klargjøringer. Les mer

Ikke fradrag for anleggsbidrag

Lagmannsretten kom til at skattyter ikke hadde krav på fradrag for betalt anleggsbidrag til nettselskap, verken direkte eller gjennom avskrivninger. Les mer

Leietakertilpasninger og merverdiavgift

Betaler leietaker for tilpasninger av bygg som er under oppføring må utleier behandle innbetalingen som et finansielt forskudd. Les mer

Fradragsbeløp og beløpsgrenser

Finansdepartementet utarbeider og publiserer årlig en oversikt over alle fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftlovgivningen med tilhørende forskrifter. Les mer

Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2018

Fjorårets aktivitet i Regnskapsstandardstyret (RSS) har i all hovedsak handlet om å utarbeide en forskjellsanalyse til Finansdepartementet. Det skal ikke arbeides med standardsetting inntil det foreligger en avklaring på hva som skjer med regnskapsloven. Les mer

Udokumenterte påstander om revisor og arbeidskrim

I en kronikk i DN 1. februar skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet om arbeidslivskriminalitet som gjerne skjer «med bistand fra advokater og revisorer». Det er en alvorlig påstand som må dokumenteres, mener Revisorforeningen. Les mer

Ikke fradrag for konsernbidrag over landegrensene

Høyesterett kom til at Yara ikke hadde rett til fradrag for konsernbidrag til datterselskap i Litauen. Les mer

Skatteplikt på dugnadsarbeid

Finansministeren har et svarbrev til Stortinget redegjort for reglene om skatteplikt på vederlag for dugnadsarbeid. Les mer

Høring - forslag til endringer i aksjeloven

Det foreslås blant annet vesentlige endringer i aksjeloven § 3-8 og § 8-10, og et av forslagene er at generalforsamlingen ikke lenger skal godkjenne avtaler mellom selskapet og aksjeeierne. Som følge av dette utgår også revisors bekreftelse. Les mer

Offentlig virksomhet og utleie av næringseiendom

Offentlig virksomhet som er frivillig registrert for utleie av fast eiendom, og som både benytter eiendommen selv og leier ut, har rett på forholdsmessig fradrag. Les mer

Regnskapslovutvalgets arbeid er bortkastet

Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen mer eller mindre velger å se bort fra forslag fra et regjeringsoppnevnt utvalg som har utredet akkurat det de er bedt om, og som høringsinstansene i all hovedsak har sluttet seg til, mener Revisorforeningen. Les mer

På høy tid at regjeringen beregner nettoeffektene av regelverksendringer

Næringsministeren vil forenkle for 3 milliarder, men lover samtidig å se nærmere på nettoeffekten av regelverksendringer. På høy tid mener Revisorforeningen, som betviler at nettoeffekten er positiv. Les mer

SAF-T filen fra kassasystemet

Nå fra 1. januar må alle bokføringspliktige ha oppgraderte kassasystem i tråd med kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften. Blant annet må kassasystemet kunne produsere en fil i standard format. Les mer

Spareordning for ansatte i syntetiske aksjer

De ansatte som valgte å la bonusen bli investert i selskapets syntetiske aksjeprogram fikk ikke utsatt beskatningen. Les mer

Ny mva-utredning

Finansdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. Les mer

Regjeringen svekker kampen mot økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er et økende problem i Norge. I regjeringserklæringen svares det med å svekke forebygging og uavhengig kontroll. Urovekkende, mener Revisorforeningen. Les mer

Merverdiavgift i Granavolden-plattformen

Regjeringen vil gjennomgå og forenkle merverdiavgiftssystemet med mål om å redusere antall satser. Les mer

Skattemessig hovedpunkter i Granavolden-plattformen

Regjeringen vil senke det totale skatte- og avgiftnivået og kommer med flere konkrete forslag. Les mer

Klar melding til Siv Jensen: - Stans Skattedirektoratets omkamp!

Skattedirektoratet endrer spillereglene etter at kampen er avgjort og spillerne har innrettet seg. Uhørt, mener Revisorforeningen, som krever at departementet setter foten ned. Les mer

Bokføringsforskriften og bruk av kontantfaktura

Revisorforeningen ber om Finansdepartementets avklaring. Les mer

NAV-kontor og spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon

Skattedirektoratet har besvart spørsmål fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om hvordan kommunen skal få merverdiavgiftskompensasjon for deres andel av fellesutgifter av et såkalt NAVkontor. Les mer

Skattedirektoratet begrenser muligheten til å bruke kontantfaktura istedenfor kassasystem

Skattedirektoratet uttaler seg om bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem. Les mer

Omdanning av selskap med deltakerfastsetting

Ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting kan eiendeler og forpliktelser overføres selv om de ikke har en særlig tilknytning til virksomhet i selskapet. Les mer

Omdanning av kommandittselskap

Skattedirektoratet har avgitt en bindende forhåndsuttalelse om skattefri omdanning av kommandittselskap til aksjeselskap. Les mer

Mor-datterfusjon regnes ikke som konsernbrudd

Det beregnes ikke tre prosent inntektsføring av utbytte fra et heleid datterselskap som fusjoneres med morselskapet samme år. Les mer

Ikke beskatning av negativ inngangsverdi på aksjer overført ved generasjonsskifte

Det var ikke grunnlag for gjennomskjæring der aksjer med betydelig negativ inngangsverdi ble overført som gave til barnas aksjeselskaper som ledd i generasjonsskifte. Les mer

Tilliten til Stortinget svekkes om det ikke ryddes opp i reisereglene

Nok en gang er det avdekket uheldig praksis rundt dekning av reisekostnader for stortingsrepresentanter. Reiser av privat karakter blir «tjenestereiser» ved at det legges inn korte jobbmøter. Les mer

Arbeidsgiverplikter på tips

Spørsmålet om arbeidsgiver kan trekke fra kostnader til arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon før tipspengene utbetales til de ansatte kan ikke besvares generelt. Les mer

Termineringsgebyr er ikke i fritaksmetoden

Termineringsgebyr som Yara mottok som kompensasjon for at et avtalt aksjekjøp ikke ble gjennomført, var skattepliktig virksomhetsinntekt. Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2018

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger med tall pr. 31. desember 2018. Les mer

Mva kompensasjon - undervisning

Finansdepartementet har uttalt seg om private virksomheters rett til momskompensasjon på undervisningsområdet. Les mer

God regnskapsskikk – en forskjellsanalyse

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse har analysert forskjellene mellom gjeldende god regnskapsskikk for øvrige foretak, og en standardsetting innenfor rammen av lovforslaget slik den fremkommer i NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11. Analysen er oversendt Finansdepartementet til bruk i det videre arbeidet med regnskapslovgivningen. Les mer

Endring i forskrift om forenklet IFRS

Finansdepartementet har i dag fastsatt endring i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Endringen vil tre i kraft 1. januar 2019, og gjelde for regnskapsåret 2018. Les mer

Regelverksendringer fra 1. januar 2019

Finansdepartementet har gitt ut en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2019 på sitt ansvarsområde. Les mer

Regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt NRS(HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt på høring. Les mer

Ny post i aksjonærregisteroppgaven

I aksjonærregisteroppgaven er det for 2018 kommet inn en ny post 7 - total formuesverdi for selskapet. Revisorforeningen har fått opplyst av Skatteetaten at posten ikke er obligatorisk. Les mer

Ikrafttredelse endringer i aksjelovene

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Endringene i reglene om avvikling trer først i kraft 1. mars 2019. Les mer

Endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Av størst interesse er endringer for bruk av kontantfaktura, utskrift av salgskvitteringer og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner. Les mer

Klimarisikoutvalget og rapportering

Det regjeringsoppnevnte klimarisikoutvalget mener vi må forberede oss både på klimaendringer og på de økonomiske virkningene av overgangen til et lavutslippssamfunn. Det påvirker revisorene både som rådgiver og som revisor. Les mer