Nyheter

Revidert nasjonalbudsjett 2018 - avgift

I revidert budsjett foreslås enkelte endringer som gjelder avgift. Les mer

Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

Revisorforeningen støtter at arbeidsgiver får plikt til å lønnsrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips. Vi er imidlertid kritiske til at konsekvensene for arbeidsgiver er for dårlig utredet. Les mer

Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner og foreninger kan omsette varer og tjenester uten merverdiavgift når vederlaget mottas i form av medlemskontingenter, og omsetningen skjer som ledd i organisasjonens ideelle virksomhet. Les mer

Bransjenorm for behandling av personopplysninger i revisjonsbransjen

Personvernforordningen (GDPR) vil i følge Justisdepartementet tidligst kunne tre i kraft i Norge fra 1. juli. For å hjelpe revisjonsselskapene med å etterleve personvernreglene arbeider Revisorforeningen med en bransjenorm for revisjonsbransjen. Les mer

NRS gjenopptar arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har gjenopptatt arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard for øvrige foretak. Regnskapsstandardstyret skal arbeide videre med standarden innenfor rammen av gjeldende regnskapslov. Les mer

Kan Utdanningsdirektoratet pålegge små skoler å utarbeide årsberetning?

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven som innebærer at små foretak ikke lenger plikter å utarbeide årsberetning. Tross lovendringen mener Udir at friskolene og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 fremdeles skal utarbeide årsberetning. Les mer

Uforståelig at regjeringen ikke vil ha sertifisering og offentlig tilsyn med kommunal revisjon

Revisorforeningen hadde et tydelig budskap da de møtte Stortingets kommunalkomite til høring om ny kommunelov. Les mer

Meningsløs kvitteringsplikt

Bokføringsreglene stiller nå et absolutt krav om utskrift av kvittering ved alle kontantsalg. Salg skal ikke fysisk kunne gjennomføres uten at kunden mottar en kvittering – uavhengig av om kunden vil ha den eller ikke. Les mer

Utvinning av kryptovaluta og MVA

Skattedirektoratet har utgitt en prinsipputtalelse om utvinning av kryptovaluta og merverdiavgift. Les mer

Merverdiavgiftshåndboken 2018

Skatteetaten har utgitt Merverdiavgiftshåndboken 2018. Les mer

Svak lovharmonisering koster milliarder

Et ugjennomtrengelig lappeteppe av internasjonale reguleringer påfører årlig finansinstitusjonene kostnader tilsvarende fire og et halvt norsk statsbudsjett. Les mer

Streng dom om veiledningsplikt for MVA-spørsmål

Eiendomsmegler ble erstatningsansvarlig for justeringsforpliktelse. Les mer

SAF-T-formatet fastsatt av Skattedirektoratet

Skattedirektoratet har med hjemmel i bokføringsforskriften § 7-8 fastsatt innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form. Les mer

Egnethetssjekk av gjeldende krav til ekstern rapportering

EU-kommisjonen har publisert en konsultasjon om egnetheten av gjeldende krav til ekstern rapportering - både finansiell og ikke-finansiell rapportering. Les mer

Ikke fradrag for tilskudd til lag og foreninger

Det var ikke tilstrekkelig at tilskuddene kunne være av betydning for trivselen i lokalsamfunnet og dermed sikre bosetting og stabil arbeidskraft, mente Høyesterett. Les mer

Høring om endringer i kassasystemforskrifta

Skattedirektoratet har sendt forslag til endringer i kassasystemforskrifta på høring. Les mer

EU vil skattlegge den digitale økonomien

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til direktiv om beskatning av den digitale økonomien. Som første trinn åpnes det for en midlertidig skatt på brutto salgsinntekter. Les mer

Høring - økonomiforskrift til friskolelova

Utdanningsdirektoratet foreslår endringer i økonomiforskriften til friskolelova. Les mer

Ny kommunelov foreslås

I regjeringens forslag til ny kommunelov foreslås det enkelte endringer for regnskapsrapportering og revisjon. Det er imidlertid ikke tatt opp til diskusjon å gjøre større prinsipielle endringer. Les mer

Faren i trådløse nett

Mange er kanskje ikke klar over at det kan innebære en betydelig sikkerhetsrisiko å surfe på trådløse nett (WiFi). Nedenfor følger noen tips som kan gjøre det sikrere å surfe på trådløse nett. Les mer

Aksjeverdi når AS har verdsatt næringseiendom til «sikkerhetsventilen»

Skattedirektoratet vil endre rettledningsteksten for tilfeller der et AS eier næringseiendom som verdsettes etter den såkalte «sikkerhetsventilen» Les mer

Dyrere el-firmabil – gunstig med yrkesbil

Mens skatten for firmabilbrukere ble økt fra 1. januar i år, kan håndverkere og andre med tjenstlig behov for varebil kl. 2 få en skattebesparelse på over 50 000 kroner i året. Det fremkommer i den årlige Firmabil-nøkkelen som publiseres i Revisor informerer 1-2018 med utgivelse 6. mars. Les mer

Konsernbidrag over landegrensene

Yara fikk ikke medhold i lagmannsretten for sitt krav om fradrag for konsernbidrag til et datterselskap i Litauen Les mer

Arbeidstid til besvær

En regnfull dag i august 2017 kom to representanter fra Arbeidstilsynet på uanmeldt besøk hos et stort forsikringsselskap i Oslo. I løpet av det korte besøket ble det avdekket hele åtte brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Da er det ingen gyldig unnskyldning at den voldsomme arbeidsmengden skyldtes overivrige ansatte. Les mer

Oppdatert god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringene i regnskapsloven. Den viktigste endringen er at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet. Les mer

Samfakturering av nettleie og elektrisk energi

Bokføringsforskriften er endret med virkning fra 12. mars 2018 slik at det kan foretas samfakturering innen kraftbransjen uten at det krever særskilt dispensasjon fra Skattedirektoratet. Les mer

Forvaltningshonorar måtte deles opp

Høyesterett kom til at forvaltningshonorar i private equity-bransjen måtte deles opp i en fradragsberettiget forvaltningsdel og en ikke fradragsberettiget transaksjonsdel. Les mer

Flere leverer regnskap

Regnskapsregisteret mangler nå bare i underkant av 1600 regnskap for 2016, en nedgang på 39 prosent fra året før. Les mer

Bitcoin - skatt og MVA

Skattedirektoratet har kommet med en veiledning om skatte- og merverdiavgiftsmessig behandling av bitcoin og andre virtuelle valutaer. Les mer

Byggeskandalen på Stortinget: - Kan vi ha tillit til dem som lar slikt passere?

Byggeskandalen på Stortinget må få konsekvenser ut over at direktøren går. Tilliten må gjenopprettes! Les mer

Utskrift av skattemelding fra Altinn

Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at muligheten for etterkontroll av innlevert skattemelding på Altinn nå er blitt vanskeligere. Les mer

Næringslivets tilgang til kapital

Avvikling av formuesskatten er ett av forslagene fra Kapitaltilgangsutvalget for å gi næringslivet bedre tilgang på kapital. Les mer

Endringer i NRS 8 God Regnskapsskikk for små foretak

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er endret som følge av vedtatte lovendringer i 2017. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner. Les mer

Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen har oppdatert sin strategi mot arbeidslivskriminalitet. Les mer

Over en milliard i tvangsmulkt

Skatteetaten ila i alt 1,018 mrd. kr. i tvangsmulkt i 2017. Av dette er 435,6 mill. kr. (42,7 %) innbetalt. Les mer

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finansdepartementet foreslår en ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene på sentrale punkter. Les mer

Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen

Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetningen har igjen blitt aktualisert i forbindelse med økt bruk av elektronisk signatur. Spesielt har ulike problemstillinger som oppstår på grunn av elektroniske signaturløsningers sporbare tidsstempling vært mye diskutert. Vi vil i denne artikkelen forsøke å klargjøre disse problemstillingene. Les mer

Ny frist for skattemelding for mva-kompensasjon

Skattedirektoratet gir utsatt frist til 21.02.2018. Les mer

Skatteetaten snur - gjeninnfører skattefri diett

Arbeidstakere som er på yrkesreise (tjenestereise) som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter kan likevel motta skattefri diett på kr 88. Les mer

Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2017

Regnskapsstandardstyret (RSS) har avlagt sin årsrapport for 2017. Den mest sentrale hendelsen dette året var at det i juni ble besluttet å stanse arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Les mer

NRS 16 Årsberetning er endret

NRS 16 Årsberetning er endret som følge av vedtatte lovendringer i 2017. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner. Les mer

Endringer i aksjeloven medfører endringer i SA 3802

Revisjonskomiteen har oppdatert standarden som følge av aksjelovendringene som trådte i kraft i sommer. Les mer

Mva og konsesjonspliktig virksomhet

For virksomhet som er konsesjonspliktig må det vurderes nærmere om det er fradragsrett for inngående merverdiavgift. Les mer

Tiden er overmoden for elektroniske skifteoppgjør

Hvert år dør rundt 40 000 personer i Norge, og arvingene blir tvunget til å forholde seg til skifteformer og prosedyrer som hører forrige århundre til. Det er på tide med en digital revolusjon, mener Revisorforeningen. Les mer

Gjensidig avtale etter skatteavtalene

Finansdepartementet har gitt en veiledning til hvordan man går fram ved bruk av ordningen med gjensidig avtale etter skatteavtalene. Les mer

MVA og skogbruk

Endret praksis for MVA-registrering av skogbruk. Les mer

Gyldig avtale uten generalforsamlingsvedtak

Avtale mellom nærstående var styrebehandlet, men ikke fremmet for generalforsamlingen. Lagmannsretten kom likevel frem til at avtalen var gyldig. Les mer

Skatteetaten skal tettere på transaksjonene

Skatteetaten skal benytte de mulighetene digitalisering gir for å komme tettere på de skattepliktiges transaksjoner og innhente mer informasjon i sanntid. Samtidig må potensialet for forenklinger realiseres og tilliten til Skatteetaten opprettholdes. Les mer

Høyesterett om aksjonærs plikt til å innbetale en kapitalforhøyelse

En aksjetegners forpliktelse til å innbetale en kapitalforhøyelse faller ikke bort selv om fristen for å melde kapitalforhøyelsen er oversittet, når dette skyldes tegnerens betalingsmislighold. Les mer

Avtale mot mva-svindel signert med EU

Norge og EU inngår samarbeid mot MVA svindel. Les mer