Nyheter

Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere fra desember 2014. Bakgrunnen for oppdateringen er endring av samordningsregelverket for offentlige tjenestepensjoner. Les mer

Regnskapsstiftelsen gjenopptar ikke arbeidet med ny regnskapsstandard

NRS vil avvente en avklaring fra Finansdepartementet i form av en regnskapslovproposisjon før man fortsetter arbeidet med en ny regnskapsstandard for øvrige foretak. Les mer

Oppslagsverk om reelle rettighetshavere

Rapporten "Direkte og indirekte eierskap" gir mye informasjon om identifisering av reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsloven. Den kan brukes som et oppslagsverk i situasjoner hvor det kan være vanskelig å vite hva som kreves. Les mer

Passasjertillegget utbetales pr. passasjer

Reiseregulativet skal forstås slik at passasjertillegget til bilgodtgjørelsen skal utbetales pr. passasjer. Les mer

Aksjonærene måtte dekke forpliktelsene i et avviklet selskap

Høyesterett kom til at utbytte vedtatt etter utløpet av kreditorfristen anses som likvidasjonsutdeling slik at aksjonærene blir ansvarlige for udekkede forpliktelser innenfor det de har fått utdelt. Les mer

Ny regnskapsførerlov bør legge til rette for revisorer som vil drive regnskapsføring

Det må legges til rette for at den betydelige regnskapskompetansen som finnes hos revisorene, også kan utnyttes til regnskapsføring. Dette er et sentralt budskap i Revisorforeningens høringssvar til ny regnskapsførerlov. Les mer

Reiseregningsjuks på Stortinget: - På tide å endre systemet!

Det er denne uken avslørt at en stortingsrepresentant siden høsten 2016 har bedrevet systematisk juks med reiseregninger. Det er er utbetalt betydelige beløp for reiser som aldri har funnet sted. Les mer

Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

NUES ga 17. oktober 2018 ut en ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Les mer

Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober

I dag trer den nye hvitvaskingsloven i kraft. Les mer

Statsbudsjettet 2019

Skattesatsen reduseres til 22 % for både personer og selskaper. Ellers er det få overraskelser i statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 2018. Les mer

Endringene i økonomiforskriftene til friskolelova og voksenopplæringsloven

Når det gjelder bestemmelsen om krav til bruk av innskuddskapital og bestemmelsen om oppstartskostnader, vil Kunnskapsdepartementet foreta nærmere utredninger. Les mer

Ytterligere forslag til forenklinger

Den første uken av september overleverte vi Revisorforeningens topp ti forenklingsforslag til næringsministeren. Vi ble også bedt om å oversende ytterligere forenklingsforslag. Disse er nå oversendt departementet. Les mer

Skattemessig behandling av ulempeerstatning

Ulempeerstatning inntektsføres ikke ved utbetalingen, men skal redusere inngangsverdien for den eiendelen som har fått redusert verdi. Les mer

Papirkvittering ikke lenger et krav

Finansdepartementet har endret bokføringsforskriftens krav om utskrift av papirkvitteringer. En seier for fornuften og for Revisorforeningen, som først tok opp kampen mot den meningsløse kvitteringsplikten. Les mer

Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Skattedirektoratet har publisert nye retningslinjer for bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Les mer

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for når meldinger må være mottatt for å bli registrert innen årsskiftet. Les mer

Overdragelse av bygg under oppføring

Finansdepartementet er uenig i Skattedirektoratets praksis. Les mer

Opphevelse av aksjeklasser før fisjon

Aksjonærene kunne oppheve aksjeklassene forut for en fisjon for deretter å gjeninnføre de samme aksjeklassene etter fisjonen uten skattemessige konsekvenser. Les mer

Mva og salg av fast eiendom

Staten saksøker Skatteklagenemda. Les mer

Positiv trend for regnskapsinnsending

I år var det 15 472 av de totalt 325 651 innsendingspliktige enhetene som ikke leverte årsregnskapet innen fristen 1. august. Det gir en andel på 4,75 %. Les mer

Nye økonomiforskrifter til friskolelova og voksenopplæringsloven

Kunnskapsdepartementet fastsatt 1. september 2018 ny økonomiforskrift til friskolelova og ny forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4 med bestemmelser om regnskap og revisjon i kapittel 8. Les mer

Ny NUES-anbefaling presenteres 17. oktober

NUES arrangerer årlig "Forum for eierstyring og selskapsledelse" for å informere om sitt arbeid og for å bidra til debatt om eierstyring og selskapsledelse. Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2018

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger med tall pr. 31. august 2018. Les mer

Revisorforeningens topp ti forenklingsforslag

Tirsdag ble Revisorforeningens topp ti forenklingsforslag overlevert næringsministeren. Forslagene er innenfor regnskap, skatt, tilsyn, rapportering og aksjeloven. Les mer

Synliggjør forpliktelsene!

Ubevisst eller bevisst har mange misforstått statsministerens uttalelse om at vi alle må jobbe 43 timers uke for å finansiere et fremtidig velferdssamfunn på dagens nivå. Reaksjonene er forutsigbare. Les mer

Revisorforeningen medlem i Næringslivets sikkerhetsråd

Revisorforeningen har blitt medlem av Næringslivets sikkerhetsråd. Medlemskapet vil styrke revisorenes fokus på risikoene ved cyberangrep. Les mer

Skatteetaten omorganiseres

Skatteetaten går over til landsdekkende organisering fra 1. januar 2019. Nå vil skattekontorene bidra til å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet. Les mer

Skattedirektoratet overtar oppgaver fra Skatteklagenemnda

Fra 1. august 2018 overtok Skattedirektoratet som klageinstans for en rekke saker som tidligere ble behandlet av Skatteklagenemnda Les mer

Konsernbidrag og egne aksjer

Man ser bort fra datterselskapets eventuelle egne aksjer når man skal beregne om et morselskap eier mer enn 90 % av aksjene i datter. Les mer

Fusjon mellom skattefritt og skattepliktig aksjeselskap

Et skattepliktig og et skattefritt aksjeselskap kan fusjonere skattefritt. Det slår Skattedirektoratet fast i en bindende forhåndsuttalelse publisert i juli 2018. Les mer

Regnskapsregisteret 2018

Regnskapsregisteret opplyser å ha god kapasitet for mottak av årsregnskap i 2018. Les mer

Skatteetaten tar for lett på skattyternes rettssikkerhet

Skatteetaten ønsker seg et sentralt register med obligatorisk registrering av skatteopplysninger. Revisorforeningen mener et register er bra, men ønsker frivillighet og begrensning i hvilke opplysninger som deles. Les mer

GDPR trer i kraft 20. juli

Den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft i Norge 20. juli 2018. Les mer

Gratis teaterbilletter ble skattepliktig

I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et teater som ville tilby de ansatte gratis billetter på teaterets forestillinger måtte innberette dette som skattepliktig lønn. Les mer

Evaluering av Skattefunn

Skattefunn er evaluert på oppdrag fra Finansdepartementet. Evalueringen viser at misbruk skjer og det foreslås endringer som begrenser dette, blant annet endringer i revisors oppgaver. Les mer

Endringer i reiseregulativene

Særavtalene for reiser er endret med virkning fra 22. juni 2018. Det er en del endringer det er viktig å være klar over. Les mer

Forskrifter til ny hvitvaskingslov

Finanstilsynet foreslår at tilbydere av vekslingstjenester og oppbevaringstjenester for virtuell valuta underlegges hvitvaskingsloven. Les mer

MVA og transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

Fremdeles uenighet om fradrag for merverdiavgift for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom. Les mer

Urimelig å kreve timelister på papir

Regelverket forholder seg ikke til at vi befinner oss i 2018 og teknologien vi i dag har, sa adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen i Dagsnytt 18 mandag. Les mer

Endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet har lagt frem et forslag til endringer i skatteloven for å følge opp ESAs vedtak om godkjenning av rederiskatteordningen. Les mer

Regelendringer fra 1. juli 2018

Endringer som trer i kraft 1. juli 2018 Les mer

Offentlig register over reelle rettighetshavere

Regjeringen har i dag offentligjort forslag til lovregler for et offentlig tilgjengelig register over reelle rettighetshavere. Les mer

Skattedirektoratet gjør helomvending om kvitteringsplikt

En seier for fornuften og for oss i Revisorforeningen, som først tok opp kampen mot den meningsløse kvitteringsplikten, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Les mer

Svært alvorlig kontrollsvikt i Brønnøysundregistrene

Det er svært alvorlig at falske erklæringer i prinsippet er «hvitvasket» i Brønnøysundregistrene. Likevel er dette bare en del av problemet. Det er heller ingen reell kontroll med innsendte årsregnskap og årsberetninger. Les mer

Regnskapsførerloven på høring

Finansdepartementet har sendt Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets forslag til ny regnskapsførerlov på høring. Høringsfristen er 20. oktober 2018. Les mer

Rabattordninger og MVA

Skattedirektoratet har uttalt seg om krav til dokumentasjon for rabatter som tilbys ved bruk av kredittkort. Les mer

Flere forenklinger i aksjelovene

Regjeringen foreslår bl.a. enklere regler for avvikling. Videre foreslås det å oppheve kravet til revisjon av mellombalanser for de som har fravalgt revisjon. Les mer

Regnskapsføreres oppdragsansvar - tematilsyn

Finanstilsynet oppsummerer med at de ikke er fornøyde med det som ble avdekket i tematilsynet. Det er identifisert vesentlige mangler både i oppdragsutførelsen og i selskapene. Les mer

Norske bedrifter godt fornøyd med sin revisor

En undersøkelse gjennomført av EPSI Rating viser at kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. Årets score er «all-time high». Les mer

Riksrevisjonen kritiserer skatteetaten

Riksrevisjonen mener skatteetaten gjør for lite kontroll av selskapsinterne transaksjoner over landegrensene. Les mer