Nyheter

Skal utrede forslag om ny foreningslov

Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en gruppe som skal utrede forslag til ny lov om foreninger. Les mer

Ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene

Vi får en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet. Les mer

Kompensasjonsordning for reiselivsnæringen

Regjeringen foreslår at den nye ordningen med kompensasjon for reiselivsnæringen vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet ved utgangen av august. Det innebærer at reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader. Les mer

Finanskomiteen har avgitt innstilling om ny revisorlov

Finanskomiteen slutter seg i all hovedsak til Regjeringens forslag. Vi forventer at loven blir endelig vedtatt i løpet av november og at den blir satt i kraft fra 1. januar 2021. Les mer

Nå kan det bli enklere å senke skatten på boligformue

Forslaget til statsbudsjett for 2021 kan lette formuesskatten på bolig. Les mer

Utstedelse av salgsdokument ved avgiftsplikt på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og behandling

Revisorforeningen ber om at Finansdepartementet ser på reglene for utstedelse av salgsdokument. Les mer

Aksjeincentivordning ble skattepliktig

En ordning der de ansatte skulle få kjøpe aksjer til 20 % av bokført verdi ble regnet som skattepliktig kjøp av aksjer til underpris selv om de ansatte må selge til 20 % av bokført verdi hvis de slutter. Les mer

Forslag til endringer i petroleumsforskriften § 74

Det foreslås å innføre en nedre grense på 20 millioner kroner for revisjon av årsavregningen som utarbeides for utvinningstillatelser med statlig deltakelse. Les mer

Oppgaveplikten etter rentebegrensningsreglene må begrenses

Revisorforeningen ber Skattedirektoratet lempe på oppgaveplikten slik at bare selskaper som faktisk kan bli rammet av reglene må levere skjema for rentebegrensing Les mer

Tolletaten er omorganisert

Tolletatens omorganisering er fullført 1. oktober 2020. Les mer

Redusert merverdiavgiftssats på 6 % videreføres ut 2020

Stortinget vedtok 9. oktober å videreføre den reduserte merverdiavgiftssatsen på 6 % til og med 31. desember 2020. Les mer

Skatteoppkreverfunksjonen overføres fra kommunene til Skatteetaten

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Les mer

Skatteendringer i Statsbudsjettet for 2021

I statsbudsjettet foreslås det bl.a. mer gunstige verdsettelsesregler ved formuesbeskatningen og lettelser i reglene for beskatning av gaver fra arbeidsgiver Les mer

Statsbudsjett 2021 - Merverdiavgift

Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Utsatt tidfesting av merverdiavgift i byggenæringen. Les mer

Informasjonsdeling mellom etatene er nødvendig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Dette fremheves av Justisdepartementet i en høring om nye regler i forvaltningsloven om informasjonsdeling mellom forvaltningsorganer uten hinder av taushetsplikt. Les mer

Lønnsstøtteordningen - tilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

02.10: Søknadsportalen er åpen. Søknadsfrist 5. november. Det er vedtatt en ordning med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Tilskudd gis for juli og august 2020 hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent. Les mer

Unntak fra krav om fysisk møte i selskapsorganer

Oppdatert 05.10: Forslag om forlengelse til 1. juni 2021. Det er åpnet for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre selskapsorganer kan skje uten fysiske møter. Les mer

Flere koronatiltak videreføres ut året

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges ut året. Det samme gjelder opphevelsen av flypassasjeravgiften. Les mer

Lav mva sats på 6 % videreføres frem til årsskiftet

Den midlertidige reduksjonen i merverdiavgiftssatsen fra 12 % til 6 % videreføres frem til årsskiftet. Les mer

Sokn i Den norske kirke bør ikke bruke kommunale regnskapsregler

Revisorforeningen er negativ til de foreslåtte regnskapsreglene og kravene til revisjon av sokn i Den norske kirke. Revisorforening støtter ikke at kommunale regnskapsregler skal brukes. Les mer

Samordnet selskapsrapportering ett skritt nærmere

IASB kan få et søsterorgan for å utarbeide standarder for rapportering av bærekraft. Dette skal imøtekomme et bredt ønske om å samle de ulike eksisterende standardene for bærekraftsrapportering og gjøre en samordning av finansiell og ikke-finansiell rapportering. Les mer

Tvangsmulkt gjeninnføres fra november

Skatteetaten gjeninnfører ileggelse av tvangsmulkt for meldinger med frist i november og senere. Les mer

Forenklingskonferansen 2020 - opptak

Fikk du ikke med deg direktesendingen av Forenklingskonferansen 2020, kan du nå se den i opptak. Tema for årets konferanse: - Hvor mye kan vi forenkle uten å ofre nødvendig kontroll? Les mer

Fra 1. januar 2021 skal mellombalanser sendes inn til Regnskapsregisteret

De nye reglene i aksjeloven om at mellombalanse skal sendes inn til Regnskapsregisteret er varslet å tre i kraft fra 1. januar 2021. Les mer

Register over reelle rettighetshavere - Revisorforeningen mener at hensynet til å finne enkle løsninger har kommet helt i bakgrunnen

Forskrifter til et nytt register over reelle rettighetshavere er på høring. I vårt høringssvar tar Revisorforeningen opp at det er nødvendig å få tatt ut forenklingspotensialet. Les mer

Tilbakegående avgiftsoppgjør - fristen utvides

Fristen for å inngå leieavtaler utvides midlertidig fra seks til tolv måneder. Les mer

Kriminelle bør ikke kunne eie eller lede et regnskapsførerselskap

Revisorforeningen slutter seg til at Finanstilsynet får mulighet til å håndheve dette. Les mer

Fisjon av lisenser og etterfølgende aksjesalg i fritaksmetoden

Selskapet kunne knytte lisenser til et patent de hadde utviklet, fisjonere ut lisensene i to datterselskaper og selge aksjene i fritaksmetoden. Les mer

Fortsatt kontantstøtte til reiselivsbedrifter

Regjeringen foreslår å opprette en egen kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall. Ordningen skal erstatte den generelle kompensasjonsordningen fra og med september og ut året. Les mer

Tilskuddsordning for arrangører av messer og matfestivaler mv.

Regjeringen foreslår en ny tilskuddsordning for arrangører av store publikumsåpne arrangementer som faller utenfor ordningene for kultur og idrett. Les mer

Utvidet omstillingspakke for reiselivet

Regjeringen vil gi 250 millioner kroner til omstilling i reiselivet. Dette skal komme i tillegg til fortsatt kompensasjon til reiselivsbedrifter for faste uunngåelige kostnader. Les mer

Påminnelse om frist for innsending av årsregnskap

Husk å levere komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 30. september for å unngå forsinkelsesgebyr. Regnskapsregisteret sender nå påminnelse til de som foreløpig ikke har levert. Les mer

Kravet til næringsvirksomhet

Høyesterett har avgjort at fradrag for inngående avgift er avhengig av at foretaket fortsatt oppfyller kravet til at det drives næring. Les mer

Revisorforeningen med ny og oppdatert koronaside

Revisorforeningen har oppdatert og restrukturert oversikten over koronatiltak for å gjøre den mer oversiktlig og i tråd med dagens situasjon. Les mer

Overdragelse av justeringsrett

Høyesterett har avgjort en sak om overdragelse av justeringsrett. Les mer

Nina Schanke Funnemark utnevnt til skattedirektør

Nina Schanke Funnemark (50) er i statsråd i dag utnevnt til skattedirektør for en periode på seks år. Les mer

Bærekraftsrapporteringen må bedres for å drive omstilling av næringslivet

Det har aldri vært større krav til og behov for bærekraftsrapporteringen fra de største selskapene. Samtidig viser tre nye studier at rapporteringen har vesentlige mangler og ikke oppfyller ambisjonen om å drive omstilling i næringslivet. Les mer

Revisorer ønsker å gjøre mer for å bidra til utslippskutt i næringslivet

En nederlandsk studie i revisjonsbransjen viser at revisorer i liten grad bidrar til utslippskutt hos sine kunder, men ønsker å gjøre mer og forventer at klima vil bli en større del av revisors oppdrag i årene som kommer. Revisorforeningen skal bidra til at våre medlemmer kan introdusere klima og utslippskutt i sin kundedialog. Les mer

Revisorforeningen støtter elektronisk registreringsmelding til MVA-registeret

Revisorforeningen støtter forslaget om at registreringsmelding til mva-registeret skal leveres elektronisk, og at meldingen skal sendes inn i en ny registreringsportal på skatteetaten.no. Les mer

Modernisering av mva-området

Skatteetaten arbeider med å modernisere mva-området og har utviklet en ny elektronisk portal for registrering i merverdiavgiftsregisteret. Les mer

Kompensasjonsordningen: Hva gjelder nå?

7.9.: Forskriftsendring - justert begrensningsregel for rentekostnader. Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars til og med august måned. Søknader for juni, juli og august må leveres innen 31. oktober. Søknadsfristen er ute for mars, april og mai, men tidligere innsendt søknad kan endres. Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. august 2020. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 2,3 % pr. 31.12.2019 til 1,5 % pr. 31.08.2020 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,7 % til 1,0 % basert på statsobligasjoner. Les mer

Næringsdepartementet med ny infoside for bedrifter om koronautbruddet

Næringsdepartementet har samlet viktig informasjon for bedriftsnorge om koronautbruddet på en egen nettside. Les mer

Bærekraftsrapporteringen har vesentlige mangler

Finanstilsynet har gjennomført en kartlegging av store selskapers bærekraftsrapportering. Kartleggingen viser at dagens rapporteringspraksis har vesentlige mangler. Dette viser viktigheten av at Finanstilsynet inkluderer bærekraft og klima i sitt arbeid. Les mer

Grunnbeløpet for 2020 er fastsatt

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 99 858 kroner til 101 351 kroner med virkning fra 1. mai 2020. Les mer

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret må ha mottatt melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 20. oktober for å være sikret gjennomføring i 2020. Les mer

Firmarotasjon – overgangsvirkninger ved ikrafttredelsen i Norge

28.8.2020 - oppdatert tabell: Vi forventer nå at reglene trer i kraft fra 1.1.2021. Les mer

Forlengelse av Skattefunnprosjekter

Prosjekter som er forsinket som følge av Covid 19-situasjonen kan be om ett års forlengelse etter at sluttrapporten er levert. Frist for sluttrapport er 1. mars 2021. Les mer

Ikke-finansiell rapportering - utvikling i EU

EU-Kommisjonen har publisert resultatet av konsultasjonen om ikke-finansielle opplysninger. Flertallet av respondentene vil utvide kravene både til hvem som skal rapportere og hva som skal opplyses. Et klart flertall ønsker også krav om at revisor skal attestere rapporteringen. Les mer

Skatteetaten vil ikke bruke tvangsmulkt

Skattetaten fortsetter praksisen med å ikke ilegge tvangsmulkt for forsinket levering av skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper for 2019 og mva-meldingen for 3. termin. Les mer