Nye regler om foreldres rett til omsorgspenger

I Kongen i statsråd er det i dag forskriftsfestet flere endringer i regelverket, blant annet som oppfølging av Stortingets vedtak mandag 16. mars. Reglene trer i kraft straks og med virkning fra fredag 13. mars.

Foreldre får dobbelt så mange dager

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager».

Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.

Arbeidsgiver forskutterer og krever refusjon fra NAV

Arbeidsgiver skal kun betale de tre første dagene med omsorgspenger. Arbeidsgiver forskutterer også øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten fra fjerde dag.

Mulig å overføre

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Frilansere

Også frilansere og selvstendig næringsdrivende gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager. Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev