Nye regler for foreldrepenger fra 1. oktober

01. oktober 2021 ble bestemmelsen i folketrygdloven som krever at foreldrepengeperioden skal avvikles sammenhengende fra det tidspunktet uttaket av foreldrepenger starter, opphevet.

Samtidig ble vilkårene for utsettelse av foreldrepengene, samt kravet om at det må foreligge skriftlig avtale med arbeidsgiver i forkant av utsettelsen, fjernet. Det betyr at foreldre nå fritt kan utsette foreldrepengene innenfor en periode frem til barnet fyller 3 år.

– Hvilke mulige konsekvenser kan dette ha for arbeidsgiver?

Tidligere regelverk

Etter tidligere gjeldende regelverk måtte foreldrepengene som utgangspunkt tas ut sammenhengende fra det tidspunktet uttaket startet. Det vil si at en av foreldrene måtte motta foreldrepenger på ethvert tidspunkt for å unngå å miste stønadsdager.

Foreldrepengeperioden kunne utsettes, men bare når visse vilkår var oppfylt, nærmere bestemt ved:

  • avvikling av lovbestemt ferie,
  • fulltidsarbeid,
  • når mor eller barn er innlagt i helseinstitusjon, og
  • når mor er så syk at hun er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet.

Fulltidsarbeid måtte dessuten dokumenteres med en skriftlig avtale med arbeidsgiver og slik avtale måtte foreligge før foreldrepengeuttaket kunne utsettes.

Nytt regelverk fra 01. oktober 2021 – hovedregel

Kravet til sammenhengende uttak av foreldrepengeperioden ble opphevet fra og med 1. oktober 2021. Det vil si at alle som får barn 1. oktober 2021 eller senere, ikke lengre behøver å ta ut foreldrepengene sammenhengende slik det var tidligere og hvor de fedrene som ikke ønsket å ta foreldrepermisjon rett etter at mors permisjon var ferdig, gjerne mistet hele eller deler av permisjonen fordi de søkte for seint.

For å oppfylle vilkåret om sammenhengende foreldrepengeperiode, måtte far etter tidligere regelverk søke om foreldrepenger senest dagen før mor hadde sin siste dag med foreldrepermisjon. Søkte han først på det tidspunktet han faktisk ønsket å ta ut sin del av permisjonen, mistet han alle stønadsdagene mellom mors siste stønadsdag og dagen for oppstart av sin egen permisjon. Også omtalt som «fedrekvotefellen».

Fra samme dato er reglene for når uttaket av foreldrepenger kan utsettes, altså vilkårene for utsettelse, fjernet. Det vil si at det fra 1. oktober 2021 er fri utsettelse av foreldrepengene.

Foreldre med barn født 1. oktober 2021 eller senere, får dermed mulighet til å utsette foreldrepengene uavhengig av årsaken til utsettelsen og/eller hva de gjør under utsettelsen. Dette gir foreldre som jobber deltid, studerer, deltar på arbeidsmarkedstiltak, oppholder seg i fengsel, er arbeidsledig mv., anledning til å utsette uttaket av foreldrepenger til et tidspunkt som passer dem bedre.

Unntak

Det vil likevel være noen begrensninger i retten til fritt uttak av foreldrepenger også etter 1. oktober 2021.

Deler av stønadsperioden som kan ikke utsettes

Den delen av stønadsperioden som er forbeholdt mor, det vil si de siste 3 ukene før fødsel og de første 6 ukene etter fødsel, kan bare utsettes dersom mor eller barnet er innlagt i helseinstitusjon og mor er helt avhengig av å ta seg av barnet. Dette kreves dokumentert ved legeerklæring.

Tidsbegrenset frem til barnet fyller 3 år

Hele stønadsperioden med foreldrepenger må være avviklet innen barnet fyller 3 år.

Får foreldrene et nytt barn og starter en ny foreldrepermisjonsperiode før den første permisjonsperioden er avviklet, bortfaller den delen av permisjonen som ikke er avviklet før oppstart av ny foreldrepermisjon.

Permisjon må gis

Utsettelsen av foreldrepenger avhenger av at det gis permisjon. Retten til permisjon er et forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som reguleres av arbeidsmiljøloven.

Endret skjæringstidspunkt for beregning av foreldrepengene

Frem til nå har fars foreldrepengegrunnlag vært beregnet ut fra inntekten han har på mors siste stønadsdag. Dette også selv om far starter foreldrepermisjonen med utsettelse fordi han skal ta ut foreldrepengene på et senere tidspunkt, for eksempel 9 måneder etter at mor er ferdig med sin permisjon.

Fra 1. oktober 2021 vil fars foreldrepengegrunnlag beregnes først når han faktisk starter sitt uttak av foreldrepenger første gang.

Når grunnlaget for foreldrepengene først er fastsatt, vil inntektsgrunnlaget ikke endres selv om foreldrepengeperioden utsettes flere ganger i perioden frem til barnet fyller 3 år. Det betyr at eventuelle lønnsøkninger underveis i perioden, ikke vil bli hensyntatt ved utbetalingen av foreldrepenger. Det samme gjelder ved redusert inntekt.

Varslingsfrist til arbeidsgiver ved permisjon forblir uendret

Reglene om frister for å varsle arbeidsgiver om når arbeidstaker skal ta ut permisjon gjelder på samme måte som tidligere. Fristreglene for varsling til arbeidsgiver er regulert i arbeidsmiljøloven og endres ikke på grunnlag av at reglene i folketrygdloven endres.

PERMISJONENS VARIGHET VARSLINGSFRIST
Planlagt permisjon utover 2 uker Varsle senest 1 uke i forveien
Planlagt permisjon utover 12 uker Varsle senest 4 uker i forveien
Planlagt permisjon utover 1 år Varsle senest 12 uker i forveien

 

 

 

 

 

Mulige konsekvenser for arbeidsgiver

Vil også gjelde deltidsansatte

Mens det tidligere var et vilkår for utsettelse av foreldrepengene at arbeidstaker arbeidet heltid, kan nå også deltidsansatte kreve utsettelse av foreldrepengene. Det betyr at kretsen av ansatte som kan utsette foreldrepermisjonen, øker. I den sammenheng kan det være verdt å nevne at det i all hovedsak er menn som utsetter foreldrepermisjonen, samtidig som det er et fåtall menn som jobber deltid.

Oppdeling av permisjonen

Når det ikke lengre er et krav til heltidsarbeid for å kunne utsette foreldrepengene, kan det potensielt føre til at flere arbeidstakere ønsker en oppdeling av permisjonen sin.

Dette kan påvirke arbeidsgivere ulikt. Det kan gjøre det enda lettere å tilpasse uttaket av foreldrepenger til arbeidsgivers behov, eller det kan føre til ulike grader av ulempe for virksomheten med tanke på bemanning, bruk av vikarer, knapphet av arbeidskraft etc.

Det er i den sammenheng viktig å være klar over at de nevnte regelendringene gjelder endringer i folketrygdloven. Reglene for permisjon i arbeidsmiljøloven er uendret.

Folketrygdlovens regler regulerer retten til og uttak av foreldrepenger, mens arbeidsmiljølovens regler regulerer ansattes rett til permisjon, og disse reglene endres ikke ved denne lovendringen. Det vil si at når foreldrepengene faktisk skal tas ut, fortsatt vil være et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker innenfor rammene av arbeidsmiljøloven. Det er altså fortsatt arbeidsgiver som gir arbeidstaker rett til permisjon.

Konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hvordan permisjonen skal avvikles

Der hvor den økte fleksibiliteten i foreldrepengeregelverket mest fører til ulempe for arbeidsgiver, kan det i kjølvannet av dette oppstå konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hvordan permisjonen skal avvikles. Der hvor uenigheten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om uttaket av arbeidstakers permisjon blir så stor at partene ikke klarer å bli enige, kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemda.

Vanskeliggjør oversikten over utbetaling av lønn

For det tilfellet at arbeidstakere nå får økt fleksibilitet i uttaket av foreldrepenger, kan det bli en vanskeligere oppgave for arbeidsgiver å holde oversikt over når den ansatte skal ha foreldrepenger og når arbeidsgiver skal stanse utbetalingen av lønn i de tilfeller hvor det er hyppige oppdelinger og delvis uttak av foreldrepermisjonen.

Innsending av inntektsmelding

I og med endringen i skjæringspunktet for beregning av fars foreldrepenger, vil ikke utløpet av mors permisjon lengre ha betydning for når arbeidsgiver skal sende inn inntektsmelding til NAV.

Arbeidsgiver må sende inn inntektsmelding i tide til at foreldrepengegrunnlaget kan beregnes ut fra den inntekten far har ved første uttak av foreldrepenger, og ikke den inntekten far har ved utløpet av mors permisjon slik det var tidligere der hvor disse tidspunktene ikke er sammenfallende, altså i de tilfeller hvor far ikke skal ta permisjon umiddelbart etter utløpet av mors permisjon.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev