Nå endres regelen om fast ansettelse

Formålet er å klargjøre hva fast ansettelse innebærer i arbeidsmiljøloven.

Fra og med 1. januar 2019 vil det fremgå av arbeidsmiljøloven at fast ansettelse betyr at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker skal ha forutsigbarhet for arbeid i form av reelt stillingsomfang.

Videre vil det fremgå av loven at dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast

I Norge er det et samfunnsmål at arbeidsføre arbeidstakere skal være i arbeid og kunne leve av sin inntekt.

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er også i dag at arbeidstakere skal ansettes fast. Fast ansettelse innebærer at arbeidsforholdet er tidsubegrenset, og at arbeidsgiveren ikke kan avslutte arbeidsforholdet med arbeidstakeren uten saklig grunn og en forsvarlig prosess.

Kanskje står det flinkere eller billigere arbeidskraft og banker på arbeidsgivers dør for å be om arbeid, da kan det være fristende for arbeidsgiver å bytte ut arbeidskraften. Stillingsvernet gir arbeidstakeren en trygghet for at arbeidsgiveren ikke bytter ut vedkommende etter eget forgodtbefinnende.

I Norge er en høy andel av arbeidstakerne fast ansatt.

Adgangen til å ansette midlertidig er begrenset

De fleste rettighetene og pliktene i arbeidsmiljøloven gjelder både for faste og midlertidige arbeidsforhold. Men ikke fullt ut stillingsvernreglene. Ved midlertidige ansettelser trengs nemlig ingen oppsigelse fra noen av partene for å avslutte arbeidsforholdet. Med mindre annet er avtalt, opphører midlertidige arbeidsforhold ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet.

For å sikre forutsigbarhet og reelt stillingsvern for arbeidstaker, er arbeidsgivers adgang til å fravike hovedregelen om fast ansettelse for i stedet å ansette arbeidstakeren midlertidig, begrenset.

I hvilke tilfeller midlertidig ansettelse kan være aktuelt fremgår av arbeidsmiljøloven. Eksempelvis kan det være adgang til å ansette midlertidig ved behov for en vikar som skal utføre arbeid for en eller flere andre under deres fravær.

Det spiller ingen rolle at arbeidsgiver og arbeidstaker er enig om at arbeidsforholdet skal være midlertidig, hvis ikke også vilkårene for å ansette midlertidig etter loven er oppfylt. Arbeidstaker har ikke adgang til å avtale at ansettelsen skal være midlertidig utover de tilfeller loven åpner for midlertidig ansettelse.

Nulltimers kontrakter, fast ansettelse i null prosent stilling?

De senere år har imidlertid en praksis med å tilby arbeidstakere «nulltimerskontrakter» også kalt «fast ansettelse uten garantilønn» bredt om seg, særlig i bemanningsbransjen. Kort fortalt innebærer denne avtaleformen at arbeidstakeren ansettes fast i null prosent stilling og kun oppebærer rett til lønn i de periodene vedkommende aksepterer tilbud om arbeid. I perioder uten tilbud om arbeid har arbeidstakeren ikke krav på lønn fra arbeidsgiveren, men er formelt sett fortsatt ansatt. En del slike avtaler er imidlertid ikke avsluttet i tråd med arbeidsmiljølovens regler, men i praksis ved at arbeidstaker ikke er tilbudt flere oppdrag.

Å ansette arbeidstakere på denne type avtale er lite risikabelt for arbeidsgiver, som bare har forpliktet seg til å betale lønn så langt arbeidskraften benyttes.

Fordi arbeidsmiljøloven inntil nå ikke har hatt noe definisjon av hva et fast arbeidsforhold er eller noe krav om forutsigbarhet for arbeid for arbeidstaker, har det vært uenighet om disse avtalene er lovlige faste ansettelser eller om de er midlertidige arbeidsforhold som ikke alltid har vært i tråd med lovens vilkår for midlertidig ansettelse.

Selv om én skulle mene at en slik kontrakt er en lovlig fast ansettelse, har ikke arbeidstakeren oppnådd den forutsigbarheten og tryggheten som faste arbeidsforhold har til hensikt.

Regelendringene vil gi arbeidstakere på denne type kontrakter bedre forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres, og hvis de er fast ansatt forutsigbarhet for arbeid i form av reelt stillingsomfang og reelt stillingsvern.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev