Hva skjer når avgiftspliktig omsetning kommer under 50 000 kroner?

Når virksomheten fortsetter på samme måte som før skal den ikke slettes i Merverdiavgiftsregisteret selv om avgiftspliktig omsetning faller under registreringsgrensen på 50 000 kroner.

Utgangspunktet er at ved opphør av merverdiavgiftspliktig virksomhet skal det gis melding til skattekontoret eller Enhetsregisteret om dette på samordnet registermelding del 2. Opphør foreligger når virksomheten legges ned, når den overdras eller leies ut til annen næringsdrivende, og i merverdiavgiftslovens forstand også når den i fremtiden bare skal drive omsetning av tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Virksomheten skal slettes fra Merverdiavgiftsregisteret straks den opphører. Den siste mva-meldingen må være kommet fram til skattemyndighetene innen én måned og ti dager fra opphørstidspunktet.

Ikke opphør ved fortsettelse av virksomhet

Virksomheten anses imidlertid ikke som opphørt dersom omsetningen synker under registreringsgrensen på kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder, så lenge virksomheten fortsetter. Den skal i slike tilfeller forbli registrert i minst to hele kalenderår etter at omsetningen har sunket under registreringsgrensen. I hele denne perioden beholdes retten til å fradragsføre inngående merverdiavgift, og mva-melding skal sendes inn på ordinær måte.

Må drives på tilnærmet samme måte

Denne regelen gjelder bare når virksomheten fortsatt drives på tilnærmet samme måte som tidligere. Synker omsetningen under registreringsgrensen som følge av at virksomheten er lagt om eller at deler av virksomheten er solgt, skal den straks slettes i Merverdiavgiftsregisteret. Selv om det umiddelbart startes opp en annen type virksomhet gir ikke dette automatisk rett eller plikt til fortsatt registrering. Den nye virksomheten må på selvstendig grunnlag fylle registreringsvilkårene.

Sletting av «særlige grunner»

Selv om en virksomhet ikke er opphørt kan den bli slettet når det foreligger «særlige grunner». Dette kan for eksempel være når kravet til næring ikke lenger er oppfylt.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev