Generalforsamlingen i et aksjeselskap

Mer fleksible regler
Fra 1. juni 2021 gjelder nye og permanente regler som gjør at generalforsamlingen i et aksjeselskap kan gjennomføres enten fysisk eller elektronisk eller ved at noen er samlet fysisk mens andre deltar digitalt. Det er styret som bestemmer møteformen.
Ved valg av elektronisk møte for generalforsamlingen gis loven visse retningslinjer for å sikre at lovens krav til generalforsamling er gjennomført.
Økt fleksibilitet skal ikke gå på bekostning av eiernes mulighet til å utøve sine eierrettigheter og det er innført et krav om at saksbehandlingen skal være forsvarlig i møte med eierne.
Må avholdes innen seks måneder
Et aksjeselskap må avholde generalforsamlingen innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. For de fleste aksjeselskapene betyr det at generalforsamlingen senest må avholdes innen 30. juni.
Generalforsamling etter reglene om forenklet generalforsamling
Gjennomføring av en forenklet generalforsamling er først og fremst ment for mindre selskaper – gjerne med få eiere. En forenklet behandling gjør at generalforsamlingen ikke må gjennomføres etter alle saksbehandlingsreglene som gjelder for gjennomføring av en ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling
Hovedregelen er at styret skal sørge for innkalling til generalforsamling og at den skal sendes senest én uke før møtet skal holdes med mindre vedtektene fastsetter en lengre frist. En slik vedtektsbestemmelse vil imidlertid ikke gjelder ved innkallelse til ekstraordinær generalforsamling.
Kilde: www.revisorforeningen.no

Abonner på nyhetsbrev