Fra 1. juli 2019 får foreldre med mye for tidlig fødte barn forlenget perioden med rett til foreldrepenger

Foreldre til barn som er født senest ved utgangen av svangerskapsuke 32 får utvidet rett til foreldrepenger.

Foreldrepengeperioden vil for disse foreldrene løpe frem til samme tidspunkt som den ville ha gjort dersom barnet hadde blitt født på dato for termin. Det vil si at foreldrepengeperioden forlenges med tilsvarende antall dager som antall dager fra fødsel til opprinnelig termindato. Dette er begrunnet i at premature barn som oftest er mindre robuste og mer sårbare enn barn som er født på termin. Når foreldrepengeperioden er over, trenger barnet ofte mer tid med foreldrene.

Mye for tidlig født barn – innlagt på sykehus i en periode etter fødsel

Mor og far vil imidlertid ikke få utbetalt foreldrepenger så lenge barnet er innlagt på sykehuset. Det er først når mor og barn er utskrevet fra sykehuset at retten til foreldrepenger oppstår. Foreldrene har derimot krav på pleiepenger i den perioden barnet er innlagt på sykehus.

Eksempel:

Termin: 02. november

Fødsel: 01. september

Sykehusopphold m/pleiepenger: 01. september – 18. oktober

Foreldrepenger: 19. oktober – 02. november + 46 (56) uker

Mye for tidlig født barn – innlagt på sykehus fra fødsel og til etter termindato

For de barna som blir liggende på sykehuset fra fødselen til etter termindato, vil ikke denne endringen innebære noen endring. Foreldrene vil, som i dag, først få foreldrepenger når barnet er skrevet ut fra sykehuset.

Eksempel:

Termin: 02. november

Fødsel: 01. september

Sykehusopphold m/pleiepenger: 01. september – 06. november

Foreldrepenger: 07. november + 46 (56) uker

For hvem gjelder dette?

Ordningen vil gjelde for foreldre premature barn som er født fra og med 1. juli 2019.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev