Forskrift til tilskuddsordning for utgifter til innreisekarantene på høring

Tilskuddsordningen trådte i kraft 21.12.2020, og skal forvaltes av Brønnøysundregistrene. I forslaget til forskrift gis nærmere utdyping av vilkårene for å få tilskudd og hva som menes med merkostnader.

Merkostnader

Med merkostnader regnes ikke lønnskostnader, men andre kostnader som

  • er knyttet til gjennomføring av innreisekarantene,
  • går ut over kostnader foretaket normalt ville hatt som følge av bruk av utenlandsk eller annen tilreisende arbeidskraft og
  • følger direkte av tilpasninger foretaket har gjort for å overholde innreisekarantenebestemmelsene etter smittevernloven eller forskrift med hjemmel i smittevernloven.

Maksimalt dekkes merkostnader tilsvarende 1000 kr pr døgn per arbeidstaker eller oppdragstaker.

Bekreftelse

Opplysninger i søknaden, og at det er utarbeidet dokumentasjon, skal bekreftes elektonisk av revisor eller autorisert regnskapsfører, før søknaden sendes inn. Kostnaden for bekreftelse refunderes med 80 prosent, men maksimum med kr 15 000 per tilskuddsperiode, for de som får vedtak om tildeling av tilskudd.

Dokumentasjon

Forskriften gir en rekke krav til oppstilling/dokumentasjon som skal foreligge hos søker på søknadstidspunktet.

  • Merkostnader skal spesifiseres per innkvarteringslokale, og dokumentasjonen skal ha henvisning til relevant regnskapsmateriale.
  • Arbeids- og oppdragstakere som det søkes om tilskudd for skal også spesifiseres, og dokumentasjonen skal ha henvisning til relevant underlagsdokumentasjon om arbeids-/oppdragsforholdet, blant annet at arbeids- eller oppdragsforholdet har medført reise for den enkelte til Norge med påfølgende innreisekarantene i tilskuddsperioden.
  • For søknadsperiodene til og med februar skal det foreligge en oppstilling som dokumenterer hvilke fasiliteter som har blitt brukt for å gjennomføre innreisekarantene som dekkes av søknaden. Oppstillingen skal gi opplysninger om hvert innkvarteringslokale som beskriver hvordan lokalet er egnet til å oppfylle de gjeldende kravene til innkvartering for gjennomføring av innreisekarantene.

Tilskuddsperioder

Tilskuddsperiodene er:

  • 1. november til 31. desember 2020
  • 1. januar til 28. februar 2021
  • 1. mars til 30. april 2021

 

Høringsfristen er 9. april kl 14.

Abonner på nyhetsbrev