Forskrift om lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb ble omtalt tidligere. Nå er forskriften fastsatt, med noe mer detaljering av regelverket.

En oversikt over noen av de viktigste punktene som klargjøres i forskriften:

  • Søknad om tilskudd kan tidligst sendes inn etter utløpet av august og etter at søknadssystemet er åpnet. Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd er 5. november 2020. (Det er tidligere uttalt at det tas sikte på at søknadsportalen blir åpnet i løpet av september.)
  • Omsetning og omsetningsfall beregnes på samme måte som for kompensasjonsordningen for stort omsetningsfall, men i motsetning til kompensasjonsordningen er ikke tilskudd og annen erstatning for omsetning angitt som omsetning.
  • Det er fastsatt at arbeidsgiver ikke kan gjennomføre nye permitteringer, si opp eller redusere arbeidstiden til andre ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden fra og med 28. mai til og med 1. september 2020.
  • I likhet med kompensasjonsordningen for stort omsetningsfall stilles det krav til at den som søker tilskudd må drive lovlig virksomhet, ikke være under konkursbehandling, rapporteringsplikter må være overholdt, skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt, mv.
  • Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor.
  • Det må lages en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som er grunnlaget for søknaden, og søker må på forespørsel kunne legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

Forskriften utfyller lov om tilskudd ved avbrutt permittering, som er vedtatt tidligere. Loven fastslår blant annet at den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020, at den ansatte må tilbake i arbeid i minst samme stilingsprosent som før permitteringen og at den ansatte må ha vært i arbeid i hele perioden det søkes tilskudd for.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev