Er tomtearbeider en kapitalvare?

Har du hatt utgifter til tomtearbeider og tror du at du dermed har en kapitalvare som kan være grunnlag for justering etter merverdiavgiftsregelverket?

Kort om sakens faktum:

Selskapet planlegger å oppføre et større fabrikklokale for utleie til registreringspliktig virksomhet når bygget er ferdigstilt i 2021. Det skal legges til grunn for anmodningen at selskapet vil oppnå forhåndsregistrering for denne utleievirksomheten. Selskapet skal oppføre fabrikken på en tomt som er eid av Z AS. Disse arbeidene vil igangsettes i 2019 når telen har gått på tomten. Entreprisekontrakt er ikke formelt signert, men det er valgt entreprenører under visse forutsetninger høsten 2018.

Det planlegges å inngå en avtale mellom Z AS og X AS (selskapet) om leie av tomten. Selskapet har utført en del arbeider på tomten hvor fabrikken skal utføres. Dette gjelder arbeider med jordflytting pålagt av offentlige myndigheter, steinsprenging, legging av fiberduk og oppfylling av betydelige mengder pukk til fordeling utover tomten. Verdien av arbeidene utgjør 36,5 MNOK ekskl. merverdiavgift, og var ferdig utført 18. juni 2018.

Selskapet vurderer å overdra de arbeider som er inkorporert i Z AS sin tomt til dette selskapet ved fisjon eller salg. Vi forstår dette dithen at X AS anføres å ha først blitt eier av deler av tomten/et anlegg på tomten i form av det som er blitt tilført tomten gjennom arbeidene før overdragelsen av dette. Z AS vil dermed leie ut det samlede tomteanlegget til X AS. Z AS vil etter det opplyste/egen påstand være frivillig registrert etter mval. § 2-3 om frivillig registrering for utleie av bygg eller anlegg i den avgiftsterminen overtakelsen skjer.

På bakgrunn av opplysninger gitt på telefon, legges det til grunn at salget eller fisjonen vil skje så snart som mulig etter at avgiftsmyndighetenes svar på anmodningen er gitt, og før bygget er ferdigstilt.

Les resten av saken på skatteetatens nettsider

Abonner på nyhetsbrev