Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2021 fra Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har oppsummert endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2021. De viktigste endringene er:

Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 (NY):

  • Loven gir de overordnede forvaltningsmessige rammene for den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020. Loven ble sanksjonert i statsråd og trådte i kraft 18. desember.

Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 (NY):

  • Forskriften er hjemlet i Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020, og inneholder detaljert regelverk for gjennomføringen av den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall i perioden september 2020-februar 2021. Det åpnes for å søke om kompensasjon 18. januar 2021. Kommer egen hurtiginfo så snart forskriften er kunngjort.

Nye krav til åpenhet om lederlønn:

  • Fra 1. januar 2021 får børsnoterte selskaper nye krav til informasjon og rapportering om lederlønninger og godtgjørelser. Målet med de nye reglene er å bevisstgjøre aksjonærene slik at lønnsnivået blir mer forutsigbart.
  • Det er utarbeidet en forskrift som skal utfylle lovreglene i allmennaksjeloven (forskrift 11. desember 2020 nr. 2730 om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer), se også Hurtiginfo nr. 207-2020. Lovendringene og forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling:

  • Prisjustering av gebyrer for Justervesenets tilsynsvirksomhet som følge av generell prisstigning.

Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden trer i kraft 1. januar 2021: 

  • Formålet med loven er å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser og ivareta forbrukernes interesser ved å fremme redelighet, forutberegnelighet og lojalitet i kontraktsforhold mellom næringsdrivende i dagligvarebransjen. Loven gjelder for forhandlinger og avtaler om leveranser av dagligvarer som er ment for videresalg til forbrukere og for salg til storhusholdninger.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev