Arbeidsgiverplikter på tips

Spørsmålet om arbeidsgiver kan trekke fra kostnader til arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon før tipspengene utbetales til de ansatte kan ikke besvares generelt.

Plikt til å innrapportere tips

Tips er skattepliktig inntekt. Fra 1. januar 2019 er det innført en generell plikt for arbeidsgiver om å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips, på samme måte som for annen lønn. Inntekter i form av tips blir dermed  forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Om arbeidsgiver kan holde tilbake beløp av de mottatte tipspengene for å dekke kostnader til bl.a. arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonsinnskudd er imidlertid ikke avklart med lovendringen.

Arbeidsgivers styringsrett

I to svarbrev fra finansministeren til Stortinget skriver Finansdepartementet at dette må avgjøres konkret i det enkelte tilfelle ut fra arbeidsavtalen og praksis i den enkelte bedrift. Det avgjørende er rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett og om arbeidsgiver kan anses å ha rett til å bestemme over slike inntekter og dermed råde over tipsbeløpet. Det må avgjøres på bakgrunn av privatrettslige forhold og vil bero på hvor langt arbeidsgivers styringsrett går i det konkrete tilfellet, skriver finansministeren.

I brev datert 30. november 2018 skriver finansministeren bl.a. følgende om arbeidsgivers råderett over tips:

«Det vert spurt om arbeidsgjevars råderett over tips, og om tips vil inngå i grunnlaget for feriepengar, pensjon og sjukepengar. Rekkjevidda av arbeidsgjevars styringsrett er ei ulovfesta lære om arbeidsgjevars rett til å organisere, leie, kontrollere og fordele arbeidet. Styringsretten vert mellom anna avgrensa av lov, tariffavtaler og individuelle avtaler. Høgsteretts dom i Theatercafé-saka (Rt-2008-856) skisserte nokre rammer for arbeidsgjevars styringsrett når det gjeld fordeling av tips mellom servitørar og anna personell, og der Høgsterett kom til at det låg innafor arbeidsgjevars styringsrett å gje pålegg om fordeling av tips mellom dei tilsette. I kva grad og på kva måte ein arbeidsgjevar vil kunne råde over tips, kan som nemnd vere avgrensa av mellom anna avtaler, og må truleg avgjerast ut frå konkrete vurderingar av avtaler og praksis i den enkelte bedrift, og kan difor ikkje avgjerast generelt.»

Kilde: www.revisorforeningen.no

Abonner på nyhetsbrev