Personalrabatt

Arbeidstakere kan få skattefri personalrabatt på kjøp av varer og tjenester som arbeidsgiver omsetter.

Elbil som firmabil – arbeidsgivers dekning av utgifter til strøm og ladestasjon

Utvalgte spørsmål og svar om beskatning av utgifter til lading av elbil.

Forslag om strømtiltak for næringslivet

Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter er sendt på høring av Klima- og miljødepartementet

Statsbudsjett 2023

Slik er reglene for overføring av ferie

Noen har avviklet all ferie i år, mens andre fortsatt har feriedager til gode. Ferieloven har klare bestemmelser om overføring av ferie.

Privat konsum i selskap – hva er status?

Som mange har fått med seg, har regjeringen foreslått at det innføres særregler for beskatning av privat konsum i aksjeselskap fra 1. januar 2023. Fristen for å avgi høringssvar var 1. august 2022, og det har kommet mange innspill fra ulike fagmiljø, selskaper og privatpersoner.

Bokføring av omtvistede inngående fakturaer

Kjøper har både rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med fradrag for merverdiavgift.

Fått tvangsmulkt? Les om klagemulighetene her

Skattytere som ikke leverer skattemeldingen innen fristen, vil få brev med varsel og betinget vedtak om tvangsmulkt. Her er klagemulighetene som finnes.

Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Skatteetaten kontrollerer om bedrifter rapporterer riktig obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Her er noen spørsmål og svar som blir spurt ofte.

Informasjon om levering av skattemelding via regnskaps- eller årsoppgjørssystem

I midten av august sendte Skatteetaten ut melding i Altinn til alle som driver et selskap hvor de informerte om at det kommer endringer i hvordan du skal levere skattemeldingen din.

Snart vil alle fedre kunne få betalt permisjon i forbindelse med fødsel

Fedre har lenge hatt rett til permisjon i forbindelse med fødsel, men om denne permisjonen skulle være med eller uten lønn har vært opp til arbeidsgiver. Nå blir det endringer på dette.

Hjemmekontor og krav til egen avtale

Bruk av hjemmekontor i deler av arbeidstiden er etter hvert en utbredt ordning, og et ønske fra mange arbeidstakere. Dette kan være både praktisk og effektivt, men her er det ikke fritt frem. Regelverket for arbeid fra hjemmekontor er endret med virkning fra 1. juli 2022.

Husk frist for pensjon fra første krone

Overgangsreglene innebærer at bedrifter med OTP må ha tilpasset pensjonsordninger innen 30. juni.

Nyheter i Tripletex

Tripletex har lansert flere nye spennende forbedringer den siste tiden. Vi har samlet siste nytt for deg.

Nyheter i Tripletex

Tripletex har lansert flere nye spennende forbedringer den siste tiden. Vi har samlet siste nytt for deg.

Dette er endringene i forskrift om hjemmekontor

Forskriften slår blant annet fast at generelle regler for arbeidstid også gjelder på hjemmekontoret.

Streik – konsekvenser for rettigheter og plikter

I forhandlinger om ny tariffavtale kan store motsetninger, basert på arbeidstakersidens krav og arbeidsgiversidens tilbud, føre til en konflikt som kan medføre streik. En streik får konsekvenser for arbeidsgiver og streikende, men kan også ramme arbeidstakere som ikke er en del av konflikten. Vi skal her se nærmere på ulike konsekvenser og rettigheter.

Generalforsamlingen i et aksjeselskap

I denne artikkelen kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap.

Lønnspliktperiode ved permittering økes

Arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering økes fra 10 til 15 dager.

Når har ansatte rett til øyeundersøkelse og databriller?

Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge arbeidet for ansatte på dataarbeidsplasser. En viktig plikt for arbeidsgivere på dataarbeidsplasser er knyttet til oppfølging av ansattes syn, og det er disse pliktene vi skal behandle nærmere i denne artikkelen.

De viktigste skattedatoene i 2022

Når kommer skattemeldingen? Og når kommer skatteoppgjøret? Når får jeg skattepenger?

Samarbeid med Bård – verktøyet for enklere styrearbeid

Vi har gleden av å meddele at vi har blitt Bård - enklere styrearbeid partner!

Vernerunde: Slik gjennomfører du den

Vernerunden er et praktisk og godt verktøy for å få et bilde av hva som foregår i bedriften. Her er oppskriften på hvordan du gjennomfører vernerunden.

Personvern angår deg som leder

Personvernforordningen oppstiller en rekke plikter for deg som arbeidsgiver, og de ansatte har en rekke rettigheter for å verne deres personvern. I denne artikkelen får du noen tips om hvilke plikter du har som arbeidsgiver.

Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2022

Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2021-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.

Nyheter i Tripletex

Nyheter i Tripletex

Pensjon fra første krone fra 1. januar 2022

I alle virksomheter som har plikt til å opprette en OTP-ordning, vil de aller fleste arbeidstakere nå få pensjonsopptjening fra første krone. Det er en frist frem til 30. juni 2022 for å tilpasse seg ordningen.

Slik er reglene for egenmelding

Når har man rett til å bruke egenmelding og når kan arbeidsgiver frata arbeidstaker denne retten? Slik er reglene.

Kompensasjonsordningen for næringslivet – justeringer i ordningen og kompensasjon for tapt varelager

Fra og med november er tilskuddsperioden igjen på én måned. Det skal søkes for november, desember og januar for seg. Det gis kompensasjon for tapt varelager uansett om uselgelige varer kastes eller gis bort.

Forlenger koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022.

Foreslår å doble kvoten med omsorgspenger i 2022

Regjeringen foreslår å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022.

Forslag om flere økonomiske kompensasjonstiltak

Regjeringen varsler om flere økonomiske kompensasjonstiltak for å dempe konsekvensene av smitteverntiltakene som innføres.

Slik er reglene for overføring av ferie

Noen har avviklet all ferie i år, mens andre fortsatt har feriedager til gode. Ferieloven har klare bestemmelser om overføring av ferie.

Budsjettforlik om statsbudsjettet 2022: Ytterligere skatteøkninger

Budsjettforliket med SV inneholder ytterligere skjerpelser i formuesskatten og trinnskatten.

Forskuddssatser for 2022

Finansdepartementet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2022

Nyheter i Tripletex

Tripletex har lansert flere nye spennende forbedringer og helt nye moduler den siste tiden. Vi har samlet siste nytt for deg.

Regjeringen foreslår å øke arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permittering

Regjeringen har lagt frem forslag om en endring i lov om arbeidsgivers lønnsplikt under permittering.

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere gjelder ut 2021

Ny midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 ble sanksjonert i statsråd i dag.

Nyheter i Tripletex

Tripletex har lansert flere nye spennende produktnyheter og forbedringer i appen den siste tiden. Vi har samlet siste nytt for deg.

Julebord eller julelunsjer 2021 – Slik er skattereglene

Snart er det tid for julebord og julelunsjer. Det kan være greit å sette seg inn i hva som er fradragsberettiget og hva som skal fordelsbeskattes.

Nye regler for foreldrepenger fra 1. oktober

Foreldrepengereglene ble endret fra 1. oktober 2021 – hvilke mulige konsekvenser kan dette ha for arbeidsgiver?

MVA – ikke fradrag for merverdiavgift ved salg av fast eiendom

Høyesterett har avsagt dom i saken om transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Midlertidig forlengelse av perioden med fritak for lønnsplikt og dagpengeperioden

Perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering og den tilsvarende perioden permitterte kan få dagpenger, forlenges t.o.m. 31. desember 2021.

Nyheter i Tripletex

Tripletex har lansert flere nye spennende moduler, verktøy og forbedringer i programvaren den siste tiden. Vi har samlet siste nytt for deg.

Lav mva-sats blir igjen på 12 %

I en periode har den lave mva-satsen vært satt ned til 6 %, men fra og med 1. oktober er lav mva-sats igjen 12 %.

Slik får din virksomhet bedre informasjonssikkerhet

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned, og i den anledning ønsker vi å dele noen tips for hvordan din virksomhet kan verne om informasjonssikkerheten til personopplysningene dere behandler.

Kompensasjonsordningen trappes ned

Regjeringen varsler nedtrapping av den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet for tilskuddsperioden september/oktober 2021.

Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler

Regjeringen vedtok i statsråd i dag, 17. september 2021, å forlenge enkelte særregler om permittering og dagpenger frem til 1. november 2021.

Mva-meldingen blir ny fra 2022

Fra 2024 foreslås det i tillegg å utvide rapporteringsplikten til et omfang vi aldri har sett maken til. 800 millioner transaksjoner skal rapporteres til Skatteetaten.

Kontanter – hva er regelverket?

Det er lett å gå i surr i regelverket når det gjelder bestemmelsene rundt bruk av kontanter som betalingsmiddel. De fleste er kjent med beløpsgrensene på kr 10.000 og kr 40.000, men hva er konsekvensen av å overskride disse grensene? Her får du en oversikt over regelverket.

Ny ordning for ansatteopsjoner i oppstartselskaper

Revisorforeningen har avgitt høringssvar til Regjeringens forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen.

Nyheter i Tripletex

Tripletex har lansert flere nye spennende verktøy, i tillegg til forbedringer og forenklinger i programvaren, den siste tiden.

Nyheter i Tripletex

Tripletex har lansert flere nye forbedringer og forenklinger i programvaren den siste tiden. Vi har samlet siste nytt for deg.

Åpenhetsloven

Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er endelig vedtatt, men tidspunkt for ikrafttredelse er foreløpig ikke fastsatt.

Slik er reglene for egenmelding

Når har man rett til å bruke egenmelding og når kan arbeidsgiver frata arbeidstaker denne retten? Slik er reglene.

Kompensasjonsordning 3 forlenges ut oktober – ny beregningsmetode

Forskriften til kompensasjonsordning 3 er endret. Fra og med juli starter kompensasjonsgraden på null ved 30 pst omsetningsfall og går til 85 pst ved 100 pst omsetningsfall.

Nyheter i Tripletex i mai

Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Her er hovedpunktene i forslaget til revidert budsjett:

Nyheter i Tripletex i april

Tripletex lanserte flere nye forbedringer og forenklinger i programvaren og appen i april. Vi har samlet siste nytt.

Utsettelse og forlengelse av innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav

Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav.

Foreslår nye regler for økt åpenhet om og deltakelse fra forvalterregistrerte aksjeeiere

Regjeringen foreslår endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og verdipapirsentralloven i Prop. 136LS, som skal gi økt åpenhet om hvem som eier forvalterregistrerte aksjer.

Forslag om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap og generalforsamling mv.

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Høringsfristen er satt til 15.04.2021.

Vil straffe lønnstyveri med opptil seks års fengsel og forby kontant lønn

Regjeringen har lagt frem forslag om en rekke nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet, blant annet å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslås å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører bilpleie, dekkskift og lignende.

Endringer i foretakslovgivningen for å likestille fysiske og elektroniske møter

Næringsdepartementet har lagt fram en lovproposisjonen Prop. 140 L Endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav) for Stortinget i dag.

Nyheter i Tripletex i mars

Tripletex lanserte nytt bankdashbord med estimert saldo i mars. I bankdashbordet får du et overblikk over blant annet saldo, utgående betalinger og betalinger til godkjenning.

Forskrift til tilskuddsordning ved avbrutt permittering for 2021 kunngjort

Endringene i forskriften til lov om tilskudd ved avbrutt permittering ble fastsatt 29. mars 2021. Endringene gir utfyllende regler om tilskuddsberegning for perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Utsatt frist for skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper kan etter søknad utsettes fra 31. mai til 20. august 2021.

Regjeringen vil dekke varer som har gått ut på dato

Stortinget ba regjeringen i februar om at kostnader til varer som går ut på dato på grunn av smittevernrestriksjoner må inkluderes i kompensasjonsordningen. Regjeringen sier nå i en pressemelding at de vil kompensere for dette.

Midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger

For å ha rett til dagpenger er det etter folketrygdloven § 4-5 et grunnleggende vilkår om å være reell arbeidssøker, det vil si aktivt arbeidssøkende, villig og i stand til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i landet.

Forskrift til tilskuddsordning for utgifter til innreisekarantene på høring

Næringsdepartementet har sendt forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet på høring.

Søknadsportalen for eventbransjen åpner nå

Bedrifter tilknyttet eventbransjen kan nå søke om omstillingsmidler for å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har nå godkjent ordningen. Søknadsfristen er 7. april 2021.

Nå kan bedrifter søke om støtte til grønn omstilling

Alle store grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte.

Kompensasjonsordning 2 – søknadsfristen er utsatt til 15. juni

Næringsdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskriften til kompensasjonsordning-2

Inntektssikring for utestengte EØS-borgere

Regjeringen foreslår å innføre en ny kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Forslaget innebærer at berørte arbeidstakere kompenseres for perioden etter 29. januar.

Åpnet for å endre søknader til kompensasjonsordning 2

Det er nå åpnet for å sende inn endringer i søknadsportalen for ordningen her. Oppdager du at søknaden som er innsendt har feil eller mangler informasjon, må du sende inn en ny søknad. Dette gjelder også etter fristen for å søke om tilskudd er utløpt.

Foreslår ny lønnsstøtteordning

Regjeringen foreslår å innføre en ny lønnsstøtteordning ved avbrutt permittering for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Ordningen er primært rettet mot de som har vært hardt rammet i lang tid. Formålet er å få permitterte raskere tilbake i jobb.

Inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende forlenges til 1. oktober

Forslaget om å forlenge inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. oktober 2021, er nå vedtatt og trådt i kraft.

STORTINGET MED FLERE ENDRINGER I KRISETILTAKENE

Blant annet gjøres det endringer i kompensasjonsordning 2, kontantstøtten fra NAV til selvstendig næringsdrivende og permitteringsperioden.

Nyheter i Tripletex i februar

Fri telefon som gave

Dersom fri telefon gis som gave innenfor beløpsgrensen, blir det helt uten skatteplikt for den ansatte, og arbeidsgiver sparer arbeidsgiveravgift. Men er det utelukkende positivt?  

Ny rapporteringsløsning for opsjoner i små oppstartsselskaper

Små oppstartsselskaper skal gi opplysninger til Skatteetaten om tildelte opsjoner i arbeidsforhold

Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Innkvarteringen som arbeids- og oppdragsgivere stiller til disposisjon for utenlandske arbeidstakere i innreisekarantene, forhåndsgodkjennes av Arbeidstilsynet.

Nyttig informasjon fra Revisorforeningen

I dette nyhetsbrevet kan du lese om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet der staten kan gi et tilskudd til å dekke en andel av en virksomhets uunngåelige faste kostnader. Du finner også en oversikt over hvilke av de tidligere korona-støtteordningene som er blitt forlenget.

Søkeportalen for lønnstilskudd åpner mandag 1. februar

Arbeidsgivere kan søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember i fjor. Søknadsfrist er 1. mars.

Foreslår forlengelse av flere kompensasjonsordninger

Regjeringen har i dag foreslått nye økonomiske tiltak. Her er de viktigste forslagene knyttet til ulike kompensasjonsordninger

Forlenger midlertidig ordning for utsatt innbetaling av skatt og avgift

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021.

Nyheter fra Tripletex

Her er nyheter fra Tripletex vi mener kan være nyttige for dere!

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli.

Kompensasjonsordning 2 forlenges ut april

Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall etter august (kompensasjonsordning 2) med 2 måneder

Nyheter fra Tripletex

Her er nyheter fra Tripletex vi mener kan være nyttige for dere!

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2021 fra Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har oppsummert endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2021

Godkjenningsordning for bilbransjen

Bilbransjen har over lang tid vært preget av utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning.

Næringsdept. har publisert forskrift til kompensasjonsordningen som gjelder fra september-februar

Forskriften til tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august er nå klar, og gir nærmere detaljer til ordningen

Regelverksendringer fra 1. januar 2021

Finansdepartementet har utarbeidet en oversikt over regelverksendringer fra 1. januar 2021 på departementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatt, avgift, skatteforvaltning og annet.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. januar 2021

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2021 til 8 % p.a.

Søkeportalen for lønnstilskudd åpner for ny runde 1. februar

Fra 1. februar kan arbeidsgivere som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 31. august 2020 sende inn søknad om lønnstilskudd for oktober, november og desember.

Merverdiavgiftsfritaket for elbiler forlenges

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag godkjent en forlengelse av merverdiavgiftsfritaket for elbiler ut 2022.

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene

Forslaget til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet ble godkjent i statsråd i dag.

Søknadsportal for ny runde med kompensasjonsordning åpner 18. januar 2021

Søknadsportal for runde to med kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronaepedemien, åpner 18. januar 2021

Enighet mellom Frp og regjeringspartiene om endringer i statsbudsjettet for 2021

Frp og regjeringspartiene er enige om noen endringer i forhold til forslaget i statsbudsjettet for 2021

Enighet mellom Frp og regjeringspartiene om mva-endringer i statsbudsjettet for 2021

Frp og regjeringspartiene ble i går enige om mva-endringer i statsbudsjettet for 2021

Innleie av arbeidskraft

Innleie er stort sett både lovlig og uproblematisk, men ikke helt sjelden skjer innleie på sviktende grunnlag eller med bakgrunn i mangelfulle vurderinger. Fallgruvene knytter seg tidvis til vilkårene for innleie og andre ganger til konsekvensene av innleie. Nedenfor gjennomgås hovedreglene og noen av fallgruvene.

Kjøp av tjenester fra utlandet

Offentlig virksomhet og næringsdrivende som kjøper tjenester fra utlandet, skal selv beregne merverdiavgift. Denne bestemmelsen er det mange som glemmer eller ikke er klar over.

Kompensasjonsordning 2 – den nye kontantstøtten til næringslivet

Dokumentasjonen til søknader for perioden september/oktober kan samles inn og ordnes nå

Satser forskudd og skattefastsetting for 2021

Nyheter fra Tripletex i november

Tripletex gjør stadig forbedringer på sin plattform og de lansert 4 nye moduler/verktøy vi mener kan være hensiktsmessig for våre kunder.

Statsbudsjett 2021 – Merverdiavgift

Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Utsatt tidfesting av merverdiavgift i byggenæringen.

Søknad om utsatt betaling av skatt og avgift

Virksomheter som er økonomisk rammet av koronautbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og fleksibel ordning

Lånegarantiordningen forlenget til 30. juni 2021, med løpetid 6 år

Finansdepartementet har besluttet at garantiordningen for lån til bedrifter forlenges til 30. juni 2021

Nye støtteordninger og økonomiske tiltak

Regjeringen la i dag frem forslag til nye tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene.

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021

Kongen i statsråd har i dag besluttet at lovreglene som innfører egen pensjonskonto skal settes i kraft 1. januar 2021. Departementet har samtidig fastsatt utfyllende forskrifter og overgangsregler

Foreslår forlengelse av regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger

Regjeringen foreslår å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger, samt forhøyet dagpengesats.

SkatteFUNN – ny guide for enklere søknadsprosess

Forskningsrådet har utarbeidet en ny guide som gjør søknadsprosessen enklere. 

Ikrafttredelse av endringer i aksjeloven

Endringer i aksjeloven mht revisjon av mellombalanse og forlenge unntak fra krav om fysisk møte

Vedtatt endringer i tilskuddsordninger

Det er vedtatt endringer i tilskuddsordninger for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb m.m.

Regjeringen foreslår nye økonomiske tiltak

Regjeringen har lagt frem nye tiltak i en proposisjon til Stortinget for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien.

Utleiefristen for rett til tilbakegående avgiftsoppgjør utvides midlertidig fra 6 til 12 måneder

For byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021, er fristen for utleie utvidet til tolv måneder.

Julebord og skatt i koronatid – mindre grupper godtas

Skattefrihet beholdes uavhengig av om arbeidsgiver dekker middagen i form av gavekort eller refusjon av utgifter.

Endringer i permitteringsreglene fra 1. september

Nå øker antall lønnspliktdager for arbeidsgiver og lønnskompensasjonen for permitterte fjernes.

Forlengelse av Skattefunnprosjekter

Prosjekter som er forsinket som følge av Covid 19-situasjonen kan be om ett års forlengelse etter at sluttrapporten er levert. Frist for sluttrapport er 1. mars 2021.

Korona – konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

Nå kan du søke i konkurskarantener

Om du ønsker å finne ut om en person har konkurskarantene kan du nå søke i Brønnøysundregistrenes nye portalløsning.

Flere aktører innenfor kultur, frivillighet og idrett kan få kompensasjon

Forskriftene for kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er nå fastsatt. Ordningene er godkjent av ESA.

Endringer i forskrift om tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

De viktigste endringene i forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall kunngjort 30.6.2020

Forskrift om lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb ble omtalt tidligere. Nå er forskriften fastsatt, med noe mer detaljering av regelverket.

Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri, regulert i bokføringsforskriften § 8-1-2a. Endringen får samtidig betydning for tidfesting av merverdiavgiften.

NAV er nå klar til å betale ut lønnskompensasjon

NAV har nå på plass løsningen som vil utbetale både refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn og lønnskompensasjon til de permitterte arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn. NAV trenger hjelp fra arbeidsgiverne for å få utbetalt pengene.

Retningslinjer for betalingsutsettelse ved betalingsproblemer som følge av korona-utbruddet

Skatteetaten har gitt retningslinjer for behandling av søknader om betalingsutsettelse som følge av korona-utbruddet.

Søknad om betalingsutsettelse for skatt og avgift

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 har Finansdepartementet foreslått at virksomheter som er økonomisk rammet av koronautbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning.

Unntak fra krav om fysisk møte i selskapsorganer

Oppdatert 27.5 (forskrifter etter koronaloven erstattet av egen midlertidig lov): Det er åpnet for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre selskapsorganer kan skje uten fysiske møter.

Forlengelse av lånegarantiordningen

Finansdepartementets beslutning om å forlenge lånegarantiordningens varighet er nå godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Finansdepartementet fastsatte 26. mai forskrift om forlengelse av garantiordningen.

Lønnskompensasjonsordning er ventet i midten av juni

Søknadsfunksjonen for lønnskompensasjonsordning for dag 3-20 skulle opprinnelig vært på plass innen mai, men er forsinket. Ordningen er nå ventet å være på plass i midten av juni.

Revidert nasjonalbudsjett 2020

I dag la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Nyttig informasjon fra Revisorforeningen

Revisorforeningen har også denne uken laget et nyhetsbrev der de omtaler viktige regelendringer som har kommet i forbindelse med koronakrisen.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan nå søke om kompensasjon for tap av inntekt

Fra og med mandag 4. mai kan frilansere og selvstendig næringsdrivende sende inn søknad om å få kompensert tap av inntekt som følge av koronasituasjonen. Løsningen NAV har bygget skal sikre både rask saksbehandling og utbetaling.

Endringer i kompensasjonsordningen

Finansministeren opplyste tirsdag at regjeringen foreslår endringer i kompensasjonsordningen.

Utsatt frist ved skattefri omdanning

Fristen for at skattefri omdanning kan få virkning fra 1. januar 2020 er utsatt til 1. september 2020.

Krever legeerklæring for omsorgspenger

Foreldre må vise legeerklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronaepidemien.

Håndtering av permitterte ansatte i private tjenesteordninger

Det er vedtatt midlertidige endringer i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven, foretakspensjonsloven og forsikringsavtaleloven slik at arbeidsgivere i privat sektor kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen.

Ny regel om sykepenger ved selvpåført karantene

Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte i dag, fredag 17. april, en ny forskrift slik at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

Innovasjon Norge har åpnet for å søke på tiltakspakke til vekstbedrifter og gründere

Som følge av koronakrisen har Innovasjon Norge fra og med 15. april lansert to nye tjenester og oppdatert flere av tjenestene vi har fra før av.

Krisepakken til kultur og idrett – søknadsfrist allerede 21. april

Søknadsfristen for å søke kompensasjon for tapte inntekter på grunn av korona avlyste, stengte eller utsatte arrangement er allerede 21. april.

Ny kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

En kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekten er nå vedtatt.

Det nye refusjonsskjemaet for sykepenger er nå tilgjengelig på Min side – arbeidsgiver på nav.no

NAV har utviklet en ny IT-løsning slik at arbeidsgivere nå får refundert sykepenger fra dag 4 i arbeidsgiverperioden når sykefraværet skyldes koronoaviruset.

Forslag om ny midlertidig inntektssikring for selvstendig næringsdrivende

Det er politisk enighet på Stortinget om å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronasituasjonen.

Nye regler om foreldres rett til omsorgspenger

I Kongen i statsråd er det i dag forskriftsfestet flere endringer i regelverket, blant annet som oppfølging av Stortingets vedtak mandag 16. mars. Reglene trer i kraft straks og med virkning fra fredag 13. mars.

Endring i beslutning om utbytte for 2019

Mange har allerede godkjent årsregnskapet for 2019 og besluttet utdeling av utbytte. Krisetidene som følge av koronaviruset kan gjøre at aksjonærene må eller vil endre på denne beslutningen. Hvordan skal dette håndteres?

Dagpenger og egen næringsvirksomhet

Inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet gir ikke rett til dagpenger, men arbeidsinntekt fra eget aksjeselskap kan gi rett til dagpenger.

De aller fleste permitterte vil beholde pensjonsordningen

Flere bedrifter må permittere folk. DNB går nå bedriftene i møte for at de skal klare å opprettholde ansattes pensjonsavtaler.

Sjekkliste for bedrifter i nedgangstider

Med unntak av et par år hvor Norge fikk føle ringvirkningene av den internasjonale finanskrisen for 10-12 år siden, har norske bedrifter kunnet nyte godt av en lang høykonjunktur. Nå spår flere tøffere tider for næringslivet. Her går vi igjennom forhold som virksomhetene alltid bør ta hensyn til, men særlig i nedgangstider.

Endringer i de økonomiske tiltakene for å håndtere koronapandemiens konsekvenser for Norge

Regjeringen kom fredag med forslag til økonomiske tiltak for å redusere konsekvensene av koronapandemien. Regjeringens forslag fikk ikke flertall i Stortinget. Det er derfor gjort endringer i forslagene.

Skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit

Ut 2020 skal Storbritannia fortsatt behandles som om landet var medlem av EU. Det innebærer bl.a. at britiske aksjer fortsatt omfattes av fritaksmetoden.

Permisjoner: Slik er reglene

Arbeidstakers rett til permisjon kan følge av lov, avtale eller virksomhetens interne bestemmelser. Rett til permisjon trenger imidlertid ikke bety at arbeidstaker har rett til lønn under fraværet.

Når har ansatte fortrinnsrett?

Dersom arbeidsgiver skal foreta en ny ansettelse må det vurderes om det finnes arbeidstakere som kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Slik blir varslingsreglene fra 2020

Arbeidsmiljøloven endres for å bedre varslervernet i norsk arbeidsliv.

Kommunesammenslåing: Endring av vedtekter

Fra 1. januar 2020 blir mange selskapers vedtektsbestemmelser om forretningskommune utdaterte på grunn av kommunesammenslåinger. Må vedtektene endres? Og hvilke krav er det til dokumentasjon ved innsending?

Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2020

Personlig ansvar som styremedlem i AS

Et styreverv kan være både spennende og lærerikt. Samtidig medfører styreverv en risiko for å bli personlig erstatningsansvarlig med hele sin formue. I denne artikkelen behandles de rettslige utgangspunktene for det personlige ansvaret som gjelder for styremedlemmer i AS.

Slik er reglene: Gaver fra arbeidsgiver

Mange bedrifter ønsker å gi en ekstra påskjønnelse til ansatte og forretningsforbindelser før jul eller i forbindelse med jubileer. Her er en kort oversikt over skatte- og avgiftsmessig behandling for denne type gaver.

Kan dekning av behandlingsutgifter for ansatte være skattefritt?

Mange arbeidsgivere velger å dekke diverse behandlinger for sine ansatte ved sykdom eller skade. Er dette en skattepliktig fordel for den ansatte, eller er dette først og fremt en fordel for arbeidsgiver?

Skattefunn: Dette er de nye endringene

Regjeringen foreslår at det stilles strengere krav til dokumentasjon av kostnader som inngår i Skattefunn-prosjektet.

Firmabilen er en elbil: Skal arbeidsgiver dekke strømutgiftene?

Fem spørsmål og svar om beskatning av elbil som firmabil.

Slik unngår du at firmaturen blir skattepliktig for de ansatte

Viktig å holde reisen innenfor grensene for det som kalles rimelige velferdstiltak.

Ammefri: Dette har du krav på

Amming av barnet behøver ikke opphøre selv om barnets mor begynner i arbeid. Kvinnens rett til ammefri gjør det enklere å kombinere jobb og amming.

Regjeringens strategi for SMB

Regjeringen har lagt frem en omfattende og helhetlig strategi for små og mellomstore bedrifter.

Forslag til forskrift om mellombalanser

Næringsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om registrering og offentliggjøring av mellombalanser på høring med frist 15. oktober 2019.

Nye minstelønnssatser

Minstelønn er fastsatt i allmenngjøringsforskriftene og gjelder for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift. Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni.

Advarer om mulig «skattebombe»

Er tomtearbeider en kapitalvare?

Har du hatt utgifter til tomtearbeider og tror du at du dermed har en kapitalvare som kan være grunnlag for justering etter merverdiavgiftsregelverket?

Har dine ansatte råd til «venner og kjente»-rabatter?

Én konsekvens av regjeringens nye regelverk for naturalytelser er at «venner og kjente»-rabatter kan bli så dyrt for både bedrift og ansatte at mange trolig vil avskaffe dem helt.

Utbetaling av feriepenger – hvorfor trekkes 4/26-deler?

Sommerferien nærmer seg. Når kan arbeidstakeren kreve feriepengene utbetalt? Hvor mye feriepenger har arbeidstakeren rett til? Og hvorfor trekkes 4/26-deler?

Skal du ha feriepenger i juni når du er sykmeldt?

Mange forbinder juni med den måneden vi får feriepengene våre. Men skal egentlig feriepengene utbetales til alle ansatte da?

Fra 1. juli 2019 får foreldre med mye for tidlig fødte barn forlenget perioden med rett til foreldrepenger

Foreldre til barn som er født senest ved utgangen av svangerskapsuke 32 får utvidet rett til foreldrepenger.

Hva skjer når avgiftspliktig omsetning kommer under 50 000 kroner?

Når virksomheten fortsetter på samme måte som før skal den ikke slettes i Merverdiavgiftsregisteret selv om avgiftspliktig omsetning faller under registreringsgrensen på 50 000 kroner.

Arbeidsforhold – beløpsgrenser for 2019 endret

Beløpsgrensen for gaver i arbeidsforhold endres til kr 2 000 og personalrabatter på opptil 100 % kan gis med inntil 8 000 kroner.

Slik er reglene for egenmelding

Når har man rett til å bruke egenmelding og når kan arbeidsgiver frata arbeidstaker denne retten? Slik er reglene.

Har du rett til lønn på helligdagene?

Påske, jul eller maidagene – perioder med mange helligdager og mye fri. Men har du egentlig rett til lønn på alle de røde dagene som dukker opp gjennom året?

10 spørsmål og svar om permittering

I nedgangstider eller perioder uten arbeid kan arbeidsgiver permittere arbeidstakere. Arbeidstakere blir fritatt fra sin arbeidsplikt og arbeidsgiver fritatt for sin lønnsplikt.

Slik kan arbeidsgiver dekke trening uten at du må skatte av det

Får du rimeligere medlemsavgift på treningssentre på grunn av at du er ansatt der du er? Dette kan være skattepliktig for deg, men det fins heldigvis unntak.

Fortsatt tillatt med kontantfaktura i 2019

Finansdepartementet har besluttet at det ikke kreves kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) med samme spesifikasjoner som en kredittfaktura.

Arbeidsgiverplikter på tips

Spørsmålet om arbeidsgiver kan trekke fra kostnader til arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon før tipspengene utbetales til de ansatte kan ikke besvares generelt.

Unngå bot: Overhold fristen for produkterklært kassasystem

Fra 1. januar 2019 må i utgangspunktet alle bokføringspliktige benytte et produkterklært kassasystem for å registrere kontantsalget. For å unngå overtredelsesgebyr er det viktig at fristen overholdes.

Nå endres regelen om fast ansettelse

Formålet er å klargjøre hva fast ansettelse innebærer i arbeidsmiljøloven.

Regelendringer fra 2019

Fra årsskiftet er det flere viktige endringer i skatte- og bokføringsregelverket. Her finner du en oversikt over hva du må kjenne til som næringsdrivende.

De nye reglene om rabatter i arbeidsforhold

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om forståelsen av de nye reglene for rabatter i arbeidsforhold, herunder personalrabatter og de pliktene arbeidsgiver har.

Fri med lønn i jula?

Med jula følger mange fridager. Men har du egentlig rett på lønn for juledagene? Og er det sånn at det er kortere arbeidsdager i romjula?

Skatt og moms på julegaver?

Julen nærmer seg med stormskritt og det er duket for julebord og gavedryss. Men jul eller ikke jul – det er alltid et spørsmål om fradragsrett. Er det skattemessig fradrag for julegavene og julebordet? Og hvordan blir det med fradrag for inngående merverdiavgift? ​

Reglene for skattefri overtidsmat endres fra 2019

Det vil være lengden på arbeidstiden og ikke fraværet fra hjemmet som avgjør om du kan få skattefri overtidsmat. Beløpsgrensen er foreslått satt til 200 kroner.

Når må jeg slette ansattopplysninger?

Som arbeidsgiver må du sette deg inn i hvilke regler og retningslinjer som gjelder for lagringstid av opplysninger om de ansatte.

Når kan lønn med halv skatt utbetales?

Snart er det jul igjen og mange arbeidstakere gleder seg til litt ekstra lønn før juleshoppingen tar av for fullt. Men når kan de egentlig få lønna med halv skatt? Må de vente til desember, eller er det greit å utbetale den i november?

Sykepenger – vær forberedt til digital inntektsmelding

Fra 1. januar 2019 kan arbeidsgivere kun bruke digital inntektsmelding.

Slik blir bedriftshytta gunstig for både ansatte og arbeidsgiver

Visste du at arbeidsgiver kan etablere en bedriftshytteordning, som de ansatte skattefritt kan benytte seg av? Dette er en skattemessig gunstig ordning, hvor arbeidsgiver får skattemessig fradrag for kostnadene, uten beskatning for de ansatte. Men pass på at dere oppfyller vilkårene!

Slik oppnår du fradrag for mva på utleiebygg

I utgangspunktet er det ikke fradragsrett for merverdiavgift på utleiebygg, men på visse vilkår er det likevel mulig å kreve fradrag.

Endringer i diettgodtgjørelsen etter statens reiseregulativ

Endringene i statens særavtaler for dekning av utgifter til reise og kost i og utenfor Norge gjelder fra 22. juni 2018. Avtalene inneholder både nye satser og nye beregningsmåter for diettgodtgjørelse ved reiser ut over hele døgn og måltidstrekk.

Disse reglene gjelder for ferie i oppsigelsestid

Ferieloven regulerer bestemmelsene om ferie i oppsigelsestid.

Slik går du frem for å lage varslingsrutiner i din bedrift

Varslingsrutiner er et virkemiddel for å bygge opp under gode varslingsforhold.

Skal du ha feriepenger i juni når du er sykmeldt?

Mange forbinder juni med den måneden vi får feriepengene våre. Men skal egentlig feriepengene utbetales til alle ansatte da?

Muntlig arbeidsavtale ikke nok

Alle arbeidstakere har etter loven krav på skriftlig arbeidsavtale. Det har ingen betydning om arbeidsforholdet er fast eller midlertidig.

Digital sykmelding – Hvordan få kontroll på om den ansatte sender inn søknaden om sykepenger?

Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger bærer risikoen for om kriteriene for refusjon av sykepenger er oppfylt, og er derfor avhengig av at ansatte sender inn søknad om sykepenger.

Slik blir trolig de nye reglene for foreldrepermisjon og foreldrepenger

Regjeringen vil øke mødre- og fedrekvoten fra 1. juli 2018.

Abonner på nyhetsbrev